441 - Russearve i Sør-Varanger, Nesseby og Tana. Søk etter nye forekomster i 2014

2015
Sør-Varanger, Nesseby, Tana / Finnmark

Sammendrag

Russearve (Moehringia lateriflora - VU) tilhører mauraveslekta i nellikfamilien. Den er en flerårig, spinkel urt som er 10-15 cm høy med dunhåret stengel, tynne motsatte blad med korte hår i kanten, sidestilte blomsterkvaster hvor de fem butte kronbladene og kapselen er mye lenger enn begerbladene. Frøene har elaiosom (et vedheng som gjør frøene tilpasset spredning med maur). Vegetativ formering ser ut til å være vanlig gjennom dannelse av utløpere. Det er uavklart hvorvidt arten reproduserer seg for det meste vegetativt ved hjelp av jordstengler eller om det også foregår seksuell reproduksjon. Hovedutbredelsen av arten i Norge er i Sør-Varanger, men den er også rapportert fra Polmak i Tana, Karlebotn i Nesseby samt en usikker rapport fra Lyngen-området. Rapportene om voksesteder utenfor Sør-Varanger er alle gamle og relativt unøyaktig angitt. Observasjonene tyder på at russearve i Norge er knyttet til områder med et kontinentalt klima med kalde vintre og varme somre. Dessuten ser den ut til å opptre langs kanten av vassdrag og bekker, i nokså stabile deler av lågurtpreget flommarkskog. Den vokser både svært fuktig og i tørrere utforminger Det har vært gjort en del søk etter arten. Noen av voksestedene er godt kartlagt og stedfestet ved hjelp av GPS. Flere lokaliteter av eldre dato er imidlertid dårligere stedfestet. Fokus under denne kartleggingen i 2014 har derfor vært på å både oppsøke noen eldre, dårligere stedfestede områder i tillegg til å finne nye voksesteder i områder som ble vurdert å ha potensial.

AutorGunn-Anne SommerselGeir ArnesenIulie Aslaksen
Ansvarlig i Ecofact
RefereanseSommersel, G. A., Arnesen, G. og Aslaksen, I. 2015. Russearve i Sør-Varanger, Nesseby og Tana. Søk etter nye forekomster i 2014. Ecofact rapport 441. 23 s.
ISSN1891-5450
ISBN978-82-8262-436-7
rødlistede arter