511 - Sårbarhetsanalyse i Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark, øst for Blakkådalen

2016
Nordland

Sammendrag

Ecofact Nord har på oppdrag fra Midtre Nordland nasjonalparkstyre utført en sårbarhetsanalyse for østre deler av Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark. Feltregistreringer ble utført tidlig i september 2015. Hensikten med sårbarhetsanalysen var etter det vi oppfatter å ha et grunnlag for å vurdere dispensasjonssøknader om ferdsel med motorkjøretøyer på bakken i parken. Slik ferdsel er i hovedsak knyttet til reindrifta i området, og en har i denne analysen forsøkt å dekke områdene til Saltfjellet reinbeitedistrikt. Selv om deres distrikt strekker seg helt til selve Svartisen bruker de i praksis ikke områdene vest for Blakkådalen i nevneverdig grad. Analysen dekker derfor Saltfjellet/Svartisen nasjonalpark fra Blakkådalen og østover.

AutorGeir ArnesenMarcela Velasco GómezKristin Sommerseth Johansen
Ansvarlig i Ecofact
RefereanseArnesen, G., Gómez, M. V. og Johansen, K. S. 2016. Sårbarhetsanalyse i Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark, øst for Blakkådalen. Ecofact rapport 511. 28 s.
ISSN1891-5450
ISBN978-82-8262-509-8
VåtmarkreindriftsnaufjellATVbarmarkskjøring