145 - Sørfjord Vindpark, Tysfjord kommune. Tilleggskartlegging av vegetasjon og flora nord for Brynvatnet.

2011
Tysfjord / Nordland

Sammendrag

På oppdrag fra Nordkraft AS har Ecofact utført en tilleggskartlegging av vegetasjon og flora nord for Brynvatnet. Formålet med arbeidet er å lage en detaljert avgrensning av arealet med kalkkrevende fjellflora i fjellområdet nord for Brynvatnet der det er mulige konflikter med verdifulle naturtyper og adkomstvei til vindturbiner samt selve vindturbinene. Det er gjennomført én dags feltbefaring i området. I denne rapporten redegjør for utbredelsen av kalkkrevende fjellflora som i henhold til DNs håndbok nr. 13 skal verdisettes. Det er i tillegg laget kartillustrasjoner som viser evt. konflikter med planlagte veier og installasjoner.

AutorIngve Birkeland
RefereanseBirkeland, I. 2011. Sørfjord Vindpark, Tysfjord kommune. Tilleggskartlegging av vegetasjon og flora nord for Brynvatnet. Ecofact rapport 145. 26 s.
ISSN1891-5450
ISBN978-82-8262-138-0
vindparkrødlistede arterarealinngrepvegetasjonsanalyser