77 - Skinnskarelva kraftverk i Bardu

Skinnskarelva kraftverk i Bardu

2011
Bardu / Troms

Sammendrag

På oppdrag fra Statskog har Ecofact AS utført en utredning av biologisk mangfold langs Skinnskarelva i Bardu kommune, Troms fylke. Arbeidet bygger på feltdata frembrakt under befaringer 24. august 2010. I tillegg er relevante data hentet fra flere tilgjengelige databaser. Det ser ikke ut til å være noen tidligere utredninger som i noen særlig grad dekker influensområdet. Det samlede datatilfang vurderes som godt. Arbeidet er utført av Cand. Scient Geir Arnesen, mens kvalitetssikringen er utført av Cand. Scient. Ingve Birkeland. Kontaktperson for oppdragsgiver har vært Jørgen Nerdal.

AutorGeir ArnesenIngve Birkeland
Ansvarlig i Ecofact
RefereanseArnesen, G, og Birkeland, I. 2011: Skinnskarelva kraftverk i Bardu - Biologiske utredninger. Ecofact rapport 77. 25 s.
ISSN1891-5450
ISBN978-82-8262-075-8
småkraftverkbiologisk mangfoldbekkekløft