236 - Skjøtselplan for Skardalen 02, slåttemark. Kåfjord kommune, Troms fylke

Skjøtselplan for Skardalen 02, slåttemark. Kåfjord kommune, Troms fylke

2012
Kåfjord/Gaivuona / Troms

Sammendrag

Kartleggingen er gjort i forbindelse med utarbeidelse av skjøtselsplan for lokaliteten. Området er tidligere kartlagt av Jenny Mikalsen Nordberg i 1992, i forbindelse med den nasjonale registreringen av kulturlandskap gjort i første halvdel av 1990-tallet. I tillegg gjorde Gunn-Anne Sommersel og Iulie Aslaksen en befaring i forbindelse med kartlegging av naturtyper i kulturlandskapet i Skardalen i 2011. Beskrivelsen av årets kartlegging vil erstatte de tidligere beskrivelsene. Avgrensningen av lokaliteten er noe endret fra 2011.

AutorGunn-Anne Sommersel
Ansvarlig i Ecofact
RefereanseSommersel. G.-A. 2012. Skjøtselplan for Skardalen 02, slåttemark. Kåfjord kommune, Troms fylke. Ecofact rapport 236, 11 s.
ISSN1891-5450
ISBN978-82-8262-234-9
kulturlandskapskjøtselsplannaturtypekartleggingslåttemark