146 - Skjøtselsplan for Løvøy gård, slåttemark, hagemark og naturbeitemark Steigen kommune, Nordland fylke.

2011
Steigen / Nordland

Sammendrag

Området er tidligere registrert under havstrandsundersøkelsen i Nordland og under Kulturlandskapsregistreringene i Nordland i 1992-95. I tillegg har Antonio B.S. Poleo fra Universitetet i Oslo gjort en florainventering i 1988, og Salten Naturlag 14.-16. juli 2000. Det foreligger også en «Miljøplan i jordbruket for Løvøy gård» som ble laget av Lasse Rindahl i 2006. I naturbase (www.naturbase.no) er det beskrevet 4 naturtypelokaliteter på øya, samt en kulturlandskapslokalitet. Tre av naturtypelokalitetene er beskrevet i forbindelse med kulturlandskapsregistreringene i 1992-95. To av disse naturtypene ble klassifisert som naturbeitemarker, mens den tredje kom i kategorien slåttemark. Alle tre fikk verdien viktig (B). Havstrandsundersøkelsene utført i perioden 1977-1987 (Elven, R. et al., 1988) avgrenset et område med naturtypen strandeng og strandsump. Dette området ble verdisatt til svært viktig (A). Kulturlandskapslokaliteten gir en samlet vurdering av hele Lauvøyvær som spesielt verneverdig (Naturbase: KF00000221) Årets kartlegging er gjort av Gunn-Anne Sommersel, Ecofact, i sammenheng med utarbeidelse av skjøtselsplan for verdifull slåttemark på Lauvøya. Grunneier Knut Rindahl og Lasse Rindahl, var med i felt første halvdel av dagen.

AutorGunn-Anne Sommersel
RefereanseSommersel, G.-A.: Skjøtselsplan for Løvøy gård, slåttemark, hagemark og naturbeitemark Steigen kommune, Nordland fylke. Ecofact rapport 146. 24 s.
ISSN1891-5450
ISBN978-82-8262-144-1
biologisk mangfoldkulturlandskapskjøtselsplan