299 - Skjøtselsplan for slåttemark på Bugøynes kirkegård - Sør-Varanger kommune, Finnmark fylke

Skjøtselsplan for slåttemark på Bugøynes kirkegård Sør-Varanger kommune, Finnmark fylke

2013
Sør-Varanger / Finnmark

Sammendrag

Geir Arnesen fra Ecofact har undersøkt området ved flere anledninger i forbindelse med utarbeiding av handlingsplan for trua karplanter i Finnmark. Lokaliteten har Norges eneste forekomst av arten polarflokk (Polemonium boreale) på fastlandet, og er derfor oppsøkt en rekke ganger av ulike botanikere. Polarflokk er rødlistet i kategori kritisk truet (CR) og er omfattet av handlingsplanen for 10 trua karplanter i Finmark. Se Arnesen m fl. (2009) for flere detaljer. Naturtypen ligger på den gamle delen av Bugøynes kirkegård, og er således ikke en slåttemark i tradisjonell forstand. Kirkegården er gammel (første gravlegging i 1886), og vi forutsetter at det har foregått en form for slått på området i hvert fall i 100 år. Før kirkegården kom har sannsynligvis også området blitt brukt til slått eller beite. Lokaliteten har derfor klare kvaliteter som slåttemark på tross av at det er gravstøtter i enga. Kirkegården er rektangulær, og det er den østlige delen som har kvaliteter som slåttemark og som omfattes av denne skjøtselsplanen. Området sammenfaller med fredningsområde for polarflokk. De resterende deler av kirkegården har mindre verdi og blir slått som en grov plen. Bugøynes ligger på et sandeide mellom to strender som vender mot henholdsvis øst og vest. Før området ble bebygd var det trolig sanddynemark på store deler av sandeidet,. Grunnen er kalksand, noe som gir baserike forhold. Selve kirkegården og store deler av de ubebygde delene av sandeidet kan fremdeles karakteriseres som stabiliserte sanddyner eller såkalte brune dyner.

AutorGeir Arnesen
Ansvarlig i Ecofact
RefereanseArnesen. G., 2013. Skjøtselsplan for slåttemark på Bugøynes kirkegård - Sør-Varanger kommune, Finnmark fylke. Ecofact rapport 299, 11 s.
ISSN1891-5450
ISBN978-82-8262-297-4
rødlistede arterslåttemarkskjøtselsplan