297 - Skjøtselsplan for Stabbursneset, slåttemark - Porsanger kommune, Finnmark fylke

Skjøtselsplan for Stabbursneset, slåttemark Porsanger kommune, Finnmark fylke

2013
Porsanger / Finnmark

Sammendrag

Gunn-Anne Sommersel fra Ecofact og Iulie Aslaksen besøkte området den 20. juli 2012 i forbindelse med kartlegging av naturtyper i Porsanger kommune (Sommersel, Arnesen og Kristiansen, 2012). Hovedenga på Stabbursneset ligger sør for Stabburselva der den kommer ut av den siste svingen sørover, før den går under hovedveien og løper ut i Porsangerfjorden. Rohkošjávri er sørvest for lokaliteten. Enga er avgrenset av veien i nord, og gjerder eller skog forøvrig. Enga er på ca 37 daa. Jordsmonnet er grunt og fremstår som tørt de fleste stedene, selv om det er noen mindre forsenkninger som er fuktigere, særlig i perioder med høy vannføring. Berggrunnen er middels baserik, løsmassene er fluvial avsetning og solforholdene gode.

AutorGunn-Anne Sommersel
Ansvarlig i Ecofact
RefereanseSommersel. G.-A., 2013. Skjøtselsplan for Stabbursneset, slåttemark, Porsanger kommune, Finnmark fylke. Ecofact rapport 297, 15 s.
ISSN1891-5450
ISBN978-82-8262-295-0
kulturlandskapskjøtselsplan