292 - Skjøtselsplan for Vardøhus, slåttemark, Vardø kommune, Finnmark fylke

Skjøtselsplan for Vardøhus, slåttemark, Vardø kommune, Finnmark fylke

2013
Vardø / Finnmark

Sammendrag

Gunn-Anne Sommersel fra Ecofact undersøkte området den 7. august 2013 i forbindelse med utarbeiding av skjøtselsplan for slåttemark. Riktig skjøtsel av området tenkes å bevare bestanden av den kritisk truede arten pomorstjerneblom. Området er tidligere avgrenset og kartlagt av Torbjørn Alm, Gunn-Anne Sommersel og Siri Øiesvold i 1993 i forbindelse med de nasjonale kulturlandskapsundersøkelsene på 1990-tallet. Torbjørn Alm og Vibekke Vange har gjenbesøkt området i 2005. I tillegg ble området også undersøkt i forbindelse med utarbeidelse av ”Handlingsplan for 10 trua karplanter i Finnmark, 2011-2015” av Geir Arnesen, Torbjørn Alm og Unni B. Gamst i 2009. Resultatene fra disse befaringene er presentert i henholdsvis Alm et al (1994), Fylkesmannen i Finnmark (2011-14)/Alm (2009) og Alm og Vange (2013).

AutorGunn-Anne Sommersel
Ansvarlig i Ecofact
RefereanseSommersel. G.-A., 2013. Skjøtselsplan for Vardøhus, slåttemark, Vardø kommune, Finnmark fylke. Ecofact rapport 292, 16 s.
ISSN1891-5450
ISBN978-82-8262-203-5
rødlistede arterkulturlandskaprestaureringslåttemarkskjøtselsplan