532 - Småkraftverk Øvre Russvikvatnet, Tysfjord kommune

2016
Tysfjord / Nordland

Sammendrag

Tiltaket består i å etablere en dam ved Øvre Russvikvatnet samt en overføringskanal fra felt på nordsiden av vatnet. Løsmasssedammen skal plasseres ca. 180 meter fra utløpet av vatnet. Vatnet skal reguleres 5 meter, som vil tilsvare +3 meter og -2 meter. Overføringskanalen skal lede vann som kommer fra breen under Presttinden og inn i Øvre Russvikvatnet. Befaringer ble foretatt 20. september 2016. Data fra DN´s naturbase samt artsdatabanken og lignende databaser. Fylkesmannen i Nordland er kontaktet. Arealet ser ikke ut til å være kartlagt tidligere. Det er ikke registrert noen større biologiske verdier i undersøkelsesområdet. Totalt sett har influensområdet liten til middels verdi. Utbyggingen vil føre til redusert vannføring i Botnelva. Det vil også føre til at vegetasjonen 3 meter ovenfor dagens vannivå vil forsvinne. Fiskebestanden i vatnet vil få reduserte rekrutteringsforhold. Inngrepene i forbindelse med byggingen av dammen og overføringskanalen vil resultere i sår i naturlandskapet. Omfanget vurderes derfor til å være middels negativt. Liten til middels biologisk verdi og middels negativt omfang, gir i henhold til gjeldende metodikk middels negativ konsekvens.

AutorKristin Sommerseth JohansenØyvind Haugland
MedarbeiderKristin Sommerseth Johansen, Øyvind Haugland
Ansvarlig i Ecofact
RefereanseJohansen, K.S. og Haugland, Ø. 2015. Småkraftverk og damanlegg i Øvre Russvikvatnet, Tysfjord kommune. Ecofact rapport 532, 19 s.
ISSN1891-5450
ISBN978-82-8262-530-2
småkraftverkbiologisk mangfoldbiologisk utredning