152 - Spesialovervåkning av varmekrevende karplanter i Colesdalen - Svalbard. Årsrapport for 2011.

2011
Svalbard / -1

Sammendrag

Arter som er på randen av sin klimatiske tålegrense regnes som klimasensitive og er gode indikatorer for å se eventuelle effekter av klimaendringer. I Colesdalen på Svalbard er det høy konsentrasjon av relativt varmekrevende arter, og Universitetssenteret på Svalbard fikk i 2009 oppdrag av Norsk Polarinstitutt å starte med overvåkning av fem av disse artene: polarblokkebær (Vaccinium uliginosum ssp. microphyllum), tundrabjørk (Betula nana ssp. tundrarum), fjellkrekling (Empetrum nigrum ssp. hermaphroditum), arktisk blåklokke (Campanula rotundifolia ssp. gieseckiana) og fjelløyentrøst (Euphrasia wettsteinii). Det ble i 2009 merket 20 analyseflater med hver av artene, unntatt for fjelløyentrøst, der det allerede var merket 77 analyseflater (23 med fjelløyentrøst og 54 der den kunne tenkes å spres i fremtiden) i forbindelse med et forskningsprosjekt i 2008.

AutorGeir ArnesenGunn-Anne SommerselInger Greve Alsos
Ansvarlig i Ecofact
RefereanseArnesen, G. Sommersel, G.-A. og Alsos, I. G. 2012: Spesialovervåkning av varmekrevende karplanter i Colesdalen – Svalbard, Årsrapport for 2011. Ecofact rapport 152. 20 s.
ISSN1891-5450
ISBN978-82-8262-150-2
klimaendringerarktisvegetasjonsanalysersvalbard