415 - Spesialovervåkning av varmekrevende karplanter i Colesdalen - Svalbard Status etter fem år med registreringer

Colesdalen - status etter fem år

2014
Svalbard / -1

Sammendrag

Opprinnelig ble aktiviteten i Colesdalen initiert av Universitetsstudiene på Svalbard (UNIS) ledet av Inger Greve Alsos som et forskningsprosjekt på arten fjelløyentrøst (Euphrasia wettsteinii). Prosjektet ble i 2009 utvidet med økonomisk støtte fra Norsk Polarinstitutt (NP) til å bli et overvåkningsprosjekt med fokus på fem karplantearter. Feltarbeidet ble i årene 2009 og 2010 gjennomført av Alsos med innleid arbeidskraft fra Ecofact Nord AS. Fra og med 2011 har imidlertid Ecofact Nord AS vært ansvarlig for prosjektet på direkte oppdrag fra NP, mens Alsos har hatt en rådgiverrolle. Arter som er på randen av sin klimatiske tålegrense (termofile arter) er antatt å respondere tidlig på endringer i klima. De er således gode indikatorer effekter av klimaendringer. I 2009 ble det derfor startet overvåkning av fem termofile arter i Colesdalen: polarblokkebær (Vaccinium uliginosum ssp. microphyllum), tundrabjørk (Betula nana ssp. tundrarum), fjellkrekling (Empetrum nigrum ssp. hermaphroditum), arktisk blåklokke (Campanula rotundifolia ssp. gieseckiana) og fjelløyentrøst (Euphrasia wettsteinii). Det tre førstnevnte er dvergbusker mens de to siste er henholdsvis en flerårig og ettårig urt. Utvikling av fjelløyentrøst populasjonen overvåkes i 77 analyseflater mens de fire andre artene overvåkes i 20 analyseflater hver. Totalt er det 157 analyseflater i Colesdalen sørvesthelling over en lengde på ca 1 km. Det gjøres årlige vegetasjonsregistreringer med smårutefrekvens. I tillegg måles jordtemperatur i 60 analyseflater.

AutorGeir ArnesenInger Greve AlsosGunn-Anne Sommersel
Ansvarlig i Ecofact
RefereanseArnesen, G., Alsos, I. G. og Sommersel, G.-A. 2014. Spesialovervåkning av varmekrevende karplanter i Colesdalen – Svalbard, Status etter fem år med registreringer. Ecofact rapport 415. 28 s.
ISSN1891-5450
ISBN978-82-8262-413-8
klimaendringerarktissvalbard