56 - Steindalen kraftverk i Storfjord

Steindalen kraftverk i Storfjord

2010
Storfjord / Troms

Sammendrag

På oppdrag fra Tinfos AS har Ecofact AS utført en utredning av biologisk mangfold langs Steindalselva i Storfjord kommune, Troms fylke. Arbeidet bygger på feltdata frembrakt under befaringer 5. juli 2010. I tillegg er relevante data hentet fra flere tilgjengelige databaser. Det er noen sporadiske funn av vanlige karplanter, men området er neppe godt undersøkt med hensyn til flora og vegetasjon, når det gjelder fugl ser situasjonen ut til å være en annen, og faunaen av rovfugl ser ut til å være relativt systematisk kartlagt. Når det gjelder flora og vegetasjon er det imidlertid gjort gode undersøkelser i forbindelse med denne utredningen og det samlede datatilfang vurderes som godt. Arbeidet er utført av Cand. Scient Geir Arnesen og MSc Kjersti Nilsen, mens kvalitetssikringen er utført av Cand. Scient. Ingve Birkeland. Kontaktperson for oppdragsgiver har vært Mats Nilsen.

AutorGeir ArnesenKjersti Nilsen
Ansvarlig i Ecofact
RefereanseArnesen, G., Nilsen, K. 2010: Steindalen kraftverk i Storfjord – Biologiske utredninger. Ecofact rapport 56. 26 s.
ISSN1891-5450
ISBN978-82-8262-054-3
småkraftverkbiologisk mangfoldbiologiske utredninger