7 - Tilleggskartlegging av vilt og vannforekomster i deler av traseene i Bjarkøyforbindelsene i Harstad kommune, Troms fylke

Tilleggskartlegging vilt og vann Bjarkøyforbindelsene

2013
Harstad / Troms

Sammendrag

På oppdrag fra Statens Vegvesen Region Nord har Ecofact AS i utført en tilleggskartlegging langs valgte veitraséer for Bjarkøyforbindelsene i Harstad kommune. Arbeidet bygger på feltdata frembrakt 26. januar, 16. februar, 18. april og 2. juli, alle i 2012. Formålet med tilleggskartleggingen var å undersøke vannforekomsten i Horsevikvatnet og fremskaffe ny kunnskap om enkelte viltarters områdebruk i tiltaksområdet og i definerte influensområder. Sammen med viltkartleggingene Ecofact gjennomførte i 2011 vurderes det samlede datatilfang som godt. Arbeidet er utført av Cand. Scient. Ingve Birkeland og MSc Morten Asbjørnsen. Kontaktperson for oppdragsgiver har vært Wibeke Knudsen som har forelagt utbyggingsplaner og skal ha takk for godt samarbeid.

AutorIngve BirkelandMorten Asbjørnsen
RefereanseBirkeland, I. og Asbjørnsen, M. 2013: Tilleggskartlegging av vilt og vannforekomster i deler av traseene for Bjarkøyforbindelsene i Harstad kommune i Troms Fylke. Biologiske kartlegginger. Ecofact rapport 7, 14 s.
ISSN1891-5450
ISBN978-82-8262-006-2
viltvannressurserinfrastruktur