196 - Tre alternative plasseringer av ny skytebane i Tromsø kommune. Utredninger av biologisk mangfold og vurdering av kvartærgeologiske verdier

2012
Tromsø / Troms

Sammendrag

Ecofact har på oppdrag for Tromsø kommune utført kartlegging av biologisk mangfold i tre områder som er valgt ut som alternativer til etablering av ny skytebane i kommunen. Grunnlaget for utredningene ble fremskaffet av Ecofact sommeren 2012. På bakgrunn av eksisterende kartdatabaser, litteratur og samtale med eksperter ved Universitetet i Tromsø er det også gjort en vurdering av de alternative områdene sin verdi med tanke på kvartærgeologi. Kontaktperson hos oppdragsgiver har vært Anne Cathrine Arnesen, og hun skal ha takk for tilgang til kartinformasjon over de tre skytebane alternativene. Det presiseres at detaljert informasjon om alternativene først var tilgjengelig i slutten av november 2012. Dette førte til at feltarbeidet dekket et vesentlig større område enn det som nå egentlig blir berørt, og rapporten inneholder derfor beskrivelser av noen biologiske verdier som en nå kan konkludere med ligger utenfor influensområdet. En har likevel valgt å la noen av disse være med i rapporten, da de likevel har en viss relevans for planleggingsarbeidet.

AutorIngve BirkelandGeir Arnesen
RefereanseBirkeland, I og Arnesen, G. 2012. Tre alternative plasseringer av ny skytebane i Tromsø kommune – Utredning av biologisk mangfold og vurdering av kvartærgeologiske verdier. Ecofact rapport 196. 68 s.
ISSN1891-5450
ISBN978-82-8262-194-6
viltnaturtypekartleggingbiologisk mangfold