387 - Undersøkelse av naturmangfold i forbindelse med utplanting av lutzgran. To områder i Hadsel og Sortland kommuner

2014
Hadsel og Sortland / Nordland

Sammendrag

To grunneiere i har søkt om utplanting av lutzgran på eiendommene 39/55 i Sortland kommune og 78/4 i Hadsel kommune. Fylkesmannen i Nordland kontaktet Ecofact for å bestille en naturfaglig verdivurdering av høgstaudebjørkeskogen i områdene. På eiendommen i Sortland ba Fylkesmannen om at det skulle ses bort fra at det nylig er utført planting av lutzgran i det omsøkte feltet (avgrenset med grønt i figur 1), da tillatelsen til dette tiltaket er påklagd og kan bli omgjort. Samme eiendom inneholder også et eldre plantefelt med gran (avgrenset med svart strek i figur 1) som må anses som uten verdi som naturtype. På eiendommen i Hadsel består store arealer allerede av plantefelt med gran, her ble vi bedt om å prioritere felt 1. Problemstillingen som først og fremst skulle avklares var om bjørkeskogen på eiendommene kan være lokaliteter av verdifull naturtype høgstaudebjørkeskog etter DN-håndbok 13, eller om de inneholder andre viktige naturverdier. Samtidig bestilte Fylkesmannen en undersøkelse av nærområdene rundt, for å gi grunnlag for å vurdere andre lokale forekomster av eventuelle verdifulle typer.

AutorChristina Wegener
RefereanseWegener C 2014 Undersøkelse av naturmangfold i forbindelse med utplanting av lutzgran. To områder i Hadsel og Sortland kommuner. Ecofact rapport 387. 17 s + faktaark.
ISSN1891-5450
ISBN978-82-8262-385-8
dn håndbok 13skogbiologisk mangfold