120 - Utbygging av E6 Angermoen - Osen i Vefsn kommune, Nordland fylke - Naturtypekartlegging med fokus på rødlistede arter

Utbygging av E6 Angermoen - Osen i Vefsn kommune, Nordland fylke - Naturtypekartlegging med fokus på rødlistede arter

2011
Vefsn / Nordland

Sammendrag

Statens vegvesen har utarbeidet planer for utbedring av eksisterende E6 mellom Angermoen og Osen i Vefsn kommune. Ecofact har på oppdrag fra Statens vegvesen gjennomført en naturtypekartlegging i planområdet i 2011. Denne kartleggingen har som mål å oppdatere kunnskapsgrunnlaget for naturtyper i utredningsområdet og har fokusert på å avklare hvorvidt det er verdifulle/rødlistede naturtyper og sjeldne eller rødlistede planter, moser, lav og sopp innenfor planområdet. Rapporten beskriver naturgrunnlaget og oppsummerer prioriterte naturtyper og sjeldne og rødlistede plantearter innenfor planområdet. I tillegg er andre interessante observasjoner av andre organismegrupper tatt med.

AutorIngve BirkelandGunnar Kristiansen
RefereanseBirkeland, B. og Kristiansen, G. 2011. Utbygging av E6 Angermoen – Osen i Vefsn kommune, Nordland fylke Naturtypekartlegging med fokus på rødlistede arter Ecofact rapport 120. 38s.
ISSN1891-5450
ISBN978-82-8262-118-2
rødlistede arterbiologisk mangfoldinfrastruktur