533 - Utredning av konsekvenser for naturmangfold ved detaljregulering av Austertana havn

2016
Tana / Finnmark

Sammendrag

Det er planer om en småbåthavn ved utløpet av Čammajohka i Leirpollen. Det er snakk om flytebrygge og naust på sørsiden av utløpet. Befaring av landområder som blir direkte berørt samt drivtelling av fisk i Čammajohka. Vurderinger av fugl ble utført på bakgrunn av eksisterende data. Det er en slåttemark med verdi A som kommer i direkte konflikt med installasjoner på land sør for utløpet av Čammajohka. Det er en liten bestand av røye i Čammajohka, og sjørøye er påvist. Tall på gytefisk krever befaringer i september. Deltaområdet ved utløpene av Cammajohka og Julelva er et høyproduktivt område og dermed et viktig furasjeringsområde for vanntilknyttet fugl. Dette er spesielt gjeldende om våren som raste- og beiteområde for trekkfugler. Støy og tilstedeværelse av mennesker såpass nær furasjeringsområdene er ikke heldig. Influensområdet vurderes å ha stor verdi både når det gjelder naturtyper og for fugl. Omfanget for naturtyper er imidlertid mer omfattende, og utløser meget stor negativ konsekvens iht. Veivesenets håndbok 712.

AutorØyvind HauglandKristin Sommerseth JohansenGeir Arnesen
MedarbeiderØyvind Haugland, Kristin Sommerseth Johansen, Geir Arnesen
Ansvarlig i Ecofact
RefereanseHaugland, Ø, Johansen, K. S. og Arnesen, G: Utredning av konsekvenser for naturmangfold ved detaljregulering av Austertana havn. Ecofact rapport 533. 21 s.
ISSN1891-5450
ISBN978-82-8262-531-9
biologiske utredningkonsekvensutredninganadrom fisknaturtypekartlegging