479 - Utvidelse av søppeldeponi i Skibotn, Storfjord kommune Konsekvenser for naturmangfold

2015
Storfjord / Troms

Sammendrag

Det foreligger planer om å opprette et nytt avfallsdeponi i Skibotndalen i Storfjord kommune, ved siden av, og i tilknytning til eksisterende komposteringsanlegg. Denne rapporten sammenstiller eksisterende dokumentasjon av biologisk mangfold i utbyggingsområdet/influensområdet. I tillegg presenteres resultater fra årets kartlegging av vegetasjonen i influensområdet Vurderingene av verdi, omfang og konsekvens er basert på metodikk beskrevet i Vegvesenets håndbok V712 – Konsekvensanalyser . Dette systemet bygger på at en via de foreliggende data vurderer influensområdets verdi, samt tiltakets omfang i forhold til verdiene. Ved å sammenholde verdi og omfangsvurderingene i et diagram utledes passivt den totale konsekvens for biologisk mangfold. For å komme frem til riktig verdisetting brukes spesielt Norsk Rødliste 2010, samt DN håndbok nr. 13 (Kartlegging av naturtyper- verdsetting av biologisk mangfold).

AutorGunn-Anne SommerselGunnar Kristiansen
Ansvarlig i Ecofact
RefereanseSommersel, G.-A. og Kristiansen, G.. 2015. Utvidelse av søppeldeponi i Skibotn, Storfjord kommune. Konsekvenser for naturmangfold. Ecofact rapport 479. 17 s
ISSN1891-5450
ISBN978-82-8262-477-0
avfallsdeponibiologisk mangfold