140 - Virak kraftverk i Narvik – Vurderinger av konsekvenser for vegetasjonstyper, naturtyper, erosjon, sedimentasjon, landskap og estetikk ved bygging av for høy dam ved Hammervatnet

Virak kraftverk i Narvik

2011
Narvik / Nordland

Sammendrag

På oppdrag fra Nordkraft AS har Ecofact utført en utredning av konsekvensene for vegetasjonstyper, naturtyper, erosjon, sedimentasjon, landskap og estetikk etter at det ved en feiltakelse ble bygget en 1,9 meter for høy inntaksdam i Virakelva i forbindelse med byggingen av Virak kraftverk i Narvik kommune. Arbeidet bygger på feltdata frembrakt under feltbefaring 20. september 2011 og Miljørapport som ble utarbeidet i forbindelse med konsesjonssøknaden. I tillegg er relevante data hentet fra flere tilgjengelige databaser. Utredningen er utført av Cand. Scient. Ingve Birkeland, mens Cand. Scient. Geir Arnesen har kvalitetssikret arbeidet. Kontaktperson for oppdragsgiver har vært Roger Sværd som skal ha takk for tilgangen til detaljert informasjon om tiltaket og for et godt samarbeid.

AutorIngve Birkeland
RefereanseBirkeland, I. 2011: Virak kraftverk i Narvik – Vurderinger av konsekvenser for vegetasjonstyper, naturtyper, erosjon, sedimentasjon, landskap og estetikk ved bygging av for høy dam ved Hammervatnet. Ecofact rapport 140. 31 s.
ISSN1891-5450
ISBN978-82-8262-138-0
småkraftverkbiologisk mangfoldnaturtypekartlegging