253 - Vurdering av problemstillinger ved revisjon av DN-håndbok 13 og NiN versjon 1. Erfaringer fra Troms 2012

2013
Troms

Sammendrag

Ecofact har på oppdrag fra Direktoratet for naturforvaltning kartlagt naturtyper i 13 verneområder i Troms etter NiN versjon 1. Kontrakt for NiN-kartleggingen ble inngått i november 2011. Opprinnelig var det 20 verneområder som skulle kartlegges, men noen av disse ble byttet ut med andre etter ønske fra Fylkesmannen i Troms. I tilleggsoppdrag av 22. mai 2012 skulle de samme verneområdene også kartlegges etter DN-håndbok 13. Denne rapporten er sluttrapport for NiN-kartleggingen. Rapport fra kartleggingen etter DN-håndbok 13 leveres til Fylkesmannen i Troms innen 1. mars 2013. Første versjon1 av rapporten ble skrevet som innspill til revisjonsarbeidet for DN- håndbok 13 og NiN i forbindelse med møtet som ble holdt i Oslo 15.-16. januar 2013. Som tillegg er det tilføyet et eget avsnitt om innspill til metode, og en epilog som oppsummerer våre viktigste innspill til DN og Artsdatabanken. Resultatene av selve NiN-kartleggingen leveres i egne kart- og egenskapsfiler, og er i henhold til oppdraget ikke nærmere beskrevet rapporten.

AutorChristina WegenerGeir Arnesen
RefereanseWegener C og Arnesen G. 2013. Vurdering av problemstillinger ved revisjon av DN-håndbok 13 og NiN versjon 1. Erfaringer fra Troms 2012. Ecofact rapport 253, 24 s.
ISSN1891-5450
ISBN978-82-8262-251-6
naturtypekartleggingverneområderdn håndbok 13natur i Norge (NiN)dn håndbok 13