Ferskvann og fisk

Laks i Bjerkreim
Ferskvann og fisk har alltid vært en sentral del av Ecofacts virksomhet gjennom ulike vassdragstiltak. Grunnlaget for våre anbefalinger baserer seg på god kunnskap om vannmiljø, både fysisk, kjemisk og biologisk.
Ecofact har gjennomført en rekke kartlegginger av vassdrag ved bruk av en rekke ulike teknikker, tilpasset detaljnivå og problemstilling. Standardiserte garnserier og el-fiske benyttes jevnlig for å kartlegge fiskebestander i ferskvann og vassdrag. og vi har god erfaring med dette. Arbeidet har da også gjerne inkludert aldersbestemmelse, tilvekstberegninger og statusvurderinger av fiskebestander. Vi har også gjort mer detaljerte gytefisktellinger etter standard metodikk, samt bonitering og kartlegging av gyteforhold i vassdrag. Vi har også erfaring med kartlegging av fremmede arter i ferskvann.

I tillegg til oppdrag rettet mot fisk har vi også erfaring med en rekke andre limnologiske undersøkelser, spesielt på bunndyr og på elvemusling. Også her benyttes standard metodikk.

Basert på undersøkelser har vi foreslått tiltak for å fjerne menneskeskapte vandringshinder, bedre gyteforhold, forvalte fiskebestander og tiltak for å oppnå andre forvaltningsmål.

 

KONTAKT

KONTAKT

Rune Søyland
Rune Søyland
Konsulent
naturforvalter
Mobil:975 42 671

KONTAKT

KONTAKT

Sjekk våre referanser

Kvithei boligområde
Kvithei utbyggingsselskap KS

Kvithei boligområde

Les mer
Helligvær vindkraftverk
Zephyr AS

Helligvær vindkraftverk

Les mer
Moldalsknuten vindkraftverk
Norsk Vind Energi AS

Moldalsknuten vindkraftverk

Les mer