Marinbiologi

Stavanger
Det marine miljøet er en svært viktig del av naturen vår, som ofte skjuler en rekke hemmeligheter. Kunnskap om marinbiologi er sentralt for å danne seg et godt beslutningsgrunnlag og vi kan bidra med nettopp dette.
Marinbiologi omfatter studie av livet i havet og fagfeltet er således ekstremt vidt både i artsmangfold og geografisk utstrekning. Selv om vår fagkompetanse også inkluderere de dypere havområdene så er det oftest de grunne områdene nærmest land som er under press og som vi har fokus på. Kunnskap om livet i havet og det marine biomangfoldet har lett for å bli glemt siden det ikke er like synlig som det over vann, men her finnes mye av grunnlaget for øvrig biologisk mangfold, samt naturressurser og fritidsaktiviteter.

Vi har erfaring med marin naturtypekartlegging ved bruk av dykking etter DN-håndbok 19, kartlegging av marint biologisk mangfold. Vi har også gjort en rekke kartlegginger av marinbiologi i forbindelse med reguleringsplaner for småbåthavner, kaianlegg og muddringsarbeid. Vi har også erfaring med sedimentprøvetaking og grunnundersøkelser i forbindelse med utfylling til sjø, og kan bistå med søknadsprosessen i forbindele med utslipp til sjø.

KONTAKT

Ole Kristian Larsen
Ole Kristian Larsen
Daglig leder
marinbiolog
Mobil:481 27 870

Sjekk våre referanser

Kvithei boligområde
Kvithei utbyggingsselskap KS

Kvithei boligområde

Les mer
Helligvær vindkraftverk
Zephyr AS

Helligvær vindkraftverk

Les mer
Moldalsknuten vindkraftverk
Norsk Vind Energi AS

Moldalsknuten vindkraftverk

Les mer