Natur- og miljøfaglig kompetanse

Foto: Roy Mangersnes
Flere av våre kunder har sett verdien av godt beslutningsgrunnlag både i egne prosesser og i saksbehandling. Derfor blir Ecofact ofte brukt som partner både i store og små prosjekter.
Våre innspill er med å forme planene, slik at de lettere kan tilfredsstille de krav som kommer fra myndighetene. Ecofact blir benyttet som rådgiver i forbindelse med reguleringsplaner, konsesjonssøknader, ytre miljøplaner og miljøoppfølging. Den senere tid har vi også fungert som rådgivende økolog i forbindelse med BREEAM sertifisering av bygg.

Vi har svært bred erfaring med utredninger innen flere fagtema, med utgangspunkt i en rekke ulike problemstillinger. Eksempler på dette er utredninger innen naturmangfold og naturmiljø både til lands, i ferskvann og i marine miljø. I tillegg kan nevnes reindrift, kulturmiljø, friluftsliv, naturressurser, INON, nærmiljø, kulturmiljø og reiseliv. Vi har også prosjektleder og forslagsstiller for flere fullstendige konsekvensutredninger, sammen med dyktige samarbeidspartnere, både på land og offshore.

Vår miljøfaglige kompetanse har også vært sentral i kartlegging av miljøtilstand i vann og sediment, med videre vurdering av tiltak. Vi kan bidra med miljøundersøkelser, der analyser gjøres av akkreditert laboratorium, søknadsarbeid, overvåkning og forslag til tiltak.

KONTAKT

Ole Kristian Larsen
Ole Kristian Larsen
Daglig leder
marinbiolog
Mobil:481 27 870

KONTAKT

Sjekk våre referanser

Referanser
Kvithei boligområde
Kvithei utbyggingsselskap KS

Kvithei boligområde

Les mer
Helligvær vindkraftverk
Zephyr AS

Helligvær vindkraftverk

Les mer
Moldalsknuten vindkraftverk
Norsk Vind Energi AS

Moldalsknuten vindkraftverk

Les mer