Vassdragstiltak

Røssdalen
Ecofact er å regne som ledende innen prosjektering av vassdragstiltak som renseparker og fangdamssystemer, samt biotopforbedrende tiltak i ulike vassdragsmiljø.
Selskapet har alene prosjektert i overkant av 200 fangdammer i Sør-Norge. Vi har også gjennomført store biotopforbedrende tiltak i flere bekker og elveløp, med bruk av naturlige hjelpemidler som stein, jord og stedegne planter. Sterkt modifiserte vassdrag har blitt tilbakeført til naturtypisk utforming med buktende bekker, variert bunnsubstrat og elvekant med flomdempende egenskaper, som gir gunstige oppholdssteder for gytende fisk og andre vanndyr. Med biologi som grunnlag har vi hatt stor suksess med tiltak for å få sjøørret tilbake i ødelagte vassdrag flere steder.

Med gode initiativ fra utbyggere har vi kunnet bidra med vår spisskompetanse slik at vann og våtmark har blitt viktige element i bymiljø flere steder. De siste årene har Ecofact også planlagt og fulgt opp bygging av fordrøyningsbasseng, sedimentasjonsanlegg og fangdammer med naturlig våtmarksfilter i forbindelse med flere store veiprosjekt, boligfelt og på flyplasser. Med bred biologisk kompetanse har vi bidratt med råd ved gjenåpning av bekker og vannveier i urbane strøk, der tilrettelegging for biologisk mangfold har vært et av målene.
 

KONTAKT

Sjekk våre referanser

Referanser
Kvithei boligområde
Kvithei utbyggingsselskap KS

Kvithei boligområde

Les mer
Helligvær vindkraftverk
Zephyr AS

Helligvær vindkraftverk

Les mer
Vikafjellet vannkraftverk
Statkraft Energi AS

Vikafjellet vannkraftverk

Les mer
Moldalsknuten vindkraftverk
Norsk Vind Energi AS

Moldalsknuten vindkraftverk

Les mer