Aktuelle prosjekter

_RMA0673

Miljøundersøkelser Lundevågen

På oppdrag fra Rene Listerfjorder gjennomføres miljøundersøkelser, sediment og biota, i Lundevågen, Farsund. Resultater tyder på spredning fra sedimentene og negative økologiske effekter på organismesamfunnet. Det foreslås tiltaksplan med gjennomførbare tiltak som blir et styringsverktøy i den videre forvaltningen. Det vil også bli fastsatt miljømål. Prosjektet er levert.

Rago

Rago Nasjonalpark sårbarhetsanalyse

Ved hjelp av satelitter og GIS-teknologi gjennomfører vi en kartlegging av sårbare vegetasjonstyper i Rago Nasjonalpark i Nordland. En basiskartlegging i felt legger grunnlaget for en fullskala kartlegging av myr, fuktige arealer og skrinne vegetasjonsdekker. De mest sårbare områdene vi identifiseres og legges til grunn ved utforming av forvaltningsplane for nasjonalparken.

_D3S3618

Miljøplan for Stangelandsåna

Sandnes kommune har tildelt Ecofact oppdraget med å utarbeide en plan for miljøtiltak i Stangelandsåna. Det vil bli gjort en kartlegging av ulike konfliktpunkt, og foreslås tiltak der vannkvalitet og biologisk mangfold løftes frem. Vassdragt er påvirket av menneskelig aktivitet og tiltakene vil tilpasset aktiviteten som allerede finnes i området. Prosjektet er levert.

Flere prosjekter

Kvithei boligområde
Kvithei utbyggingsselskap KS

Kvithei boligområde

Les mer
Helligvær vindkraftverk
Zephyr AS

Helligvær vindkraftverk

Les mer
Vikafjellet vannkraftverk
Statkraft Energi AS

Vikafjellet vannkraftverk

Les mer
Moldalsknuten vindkraftverk
Norsk Vind Energi AS

Moldalsknuten vindkraftverk

Les mer