Prosjekter

Planlegg med naturen!

Ecofact er et uavhengig miljøfaglig konsulentselskap med kontor i Sandnes og Moss. Våre ansatte representerer en rekke fagområder knyttet til natur og miljø. Ecofacts ansatte har kompetanse innen botanikk, zoologi, økologi, ferskvann, elveøkologi, marinbiologi, overvannshåndtering, grunnforurensing, arkeologi samt nærmiljø og friluftsliv. Ecofact kan skilte med erfaring fra oppdrag i hele Norge, inkludert Svalbard og Jan Mayen.

Miljødirektoratet

Naturkartlegging etter NiN

Som et ledd i arbeidet med en nasjonal kartlegging for å bedre kunnskapsgrunnlaget om norsk natur, vedtatt av Stortinget i 2015, har Ecofact i flere år kartlagt store arealer i hele landet etter NiN (Natur i Norge) metodikk. Siden started har vi fått tildelt betydelige kontrakter fra Miljødirektoratet både i Hordaland, Rogaland, Agder, Hedmark, Buskerud, Trøndelag, Nordland, Finnmark og Troms. Arbeidet foregår i hovedsak i sommerhalvåret og utover høsten, frem til levering i slutten av november.

I dette arbeidet mange av våre biologer befinne seg i felt samtidig for å kartlegge utvalgte naturtyper etter NiN. Natur i Norge (NiN) er et type- og beskrivelsessystem for all variasjon i naturen, men i våre prosjekt er det spesielt fokus på utvalgte, verdifulle naturtyper. Store arealer gjennomgås i felt og viktige forekomster kartfestes og beskrives på iPad. Data blir direkte overført til NiN-web der de godkjennes for publikasjon. Denne arbeidsflyten gjør kartleggingsarbeidet effektivt og lett tilgjengelig.
Kunde
Miljødirektoratet
Kontakt hos kunden
Flere i Miljødirektoratet
År
2015-2023
Ansvarlig i Ecofact 
Bjarne Oddane
Rune Søyland
Knut Børge Strøm
Sigrid Skrivervik Bruvoll
Metteline Dydland Larsen
Christine Olson
Vi har bidratt med
Miljøfaglig kompetanse
Prosjektkostnad
Ca. 50.000.000

Flere vindkraftaktører

Trekkende rovfugl i vindkraftverk

Som et ledd i oppfølging av konsesjonskrav fra NVE har Ecofact nå i en årrekke kartlagt trekkende rovfugl i flere av våre større vindkraftverk. Parallelt med denne kartleggingen gjøres det søk med hunder etter døde fugler under turbinene. Dataen sammenstilles med et omfattende arbeid vi også gjorde i samme området før byggestart, og vil forhåpentligvis gi oss noen svar på de faktiske konsekvensene for fugl av vindkraftetablering.

Arbeidet gjøres med bruk at et stort "tellekorps" i felt på faste punkter i flere av vindparkene i Rogaland. All bevegelse av rovfugl registreres og kartfestes. Datasettet sammenliknes med forstudiet som ble gjennomført i 2011-2014, før montering av vindturbiner.

Det gjøres i tillegg aktivt søk etter skadet og død fugl under turbinene i flere små og store vindkraftverk. Det benyttes da frivillige hundeiere som har blitt trent opp til å søke effektivt gjennom vindkraftverkene. Det innsamlede materialet blir analysert og statistikk over kollisjon blir ført.

Prosjektet er flerårig og vil i første omgang fortsette frem til 2025
Kunde
Flere vindkraftaktører
Kontakt hos kunden
Wim Lekens
År
2011-2014 / 2021-2025
Ansvarlig i Ecofact 
Toralf Tysse
Bjarne Oddane
Vi har bidratt med
Forskning og overvåking
Prosjektkostnad
6.600.000

Farsund Kommune

Miljøundersøkelser Lundevågen

På oppdrag fra Rene Listerfjorder gjennomførte Ecofact miljøundersøkelser, sediment og biota, i Lundevågen, Farsund kommune. i 2016 . Resultater tydet på spredning fra sedimentene og negative økologiske effekter på organismesamfunnet. Det ble foreslått tiltaksplan med gjennomførbare tiltak som ble et styringsverktøy i den videre forvaltningen. Det vil også bli fastsatt miljømål. Arbeidet som Ecofact leverte i 2016 dannet grunnlaget for Farsund kommunes tillatelse til mudring og tildekking av forurenset sjøbunn i Lundevågen. I vilkårene for tillatelsen er det angitt at det skal utarbeides en plan for langsiktig overvåking av tiltaksområdene. Ecofact har nå oppdraget med overvåking av tiltaksområdet og gjennomfører analyser av sjøbunn, fisk og skalldyr.

 
Kunde
Farsund Kommune
Kontakt hos kunden
Terje Åmodt
År
2016/2022-2023
Ansvarlig i Ecofact 
Ole Kristian Larsen
Hans Olav Sømme
Sina Thu Randulff
Vi har bidratt med
Miljøfaglig kompetanse
Forskning og overvåking
Prosjektkostnad
400.000 (2022)

Kvithei utbyggingsselskap KS

Kvithei boligområde

Formålet med planarbeidet, og områdereguleringen av Kvithei var å legge til rette for utvikling av boligområde, hovedgrønnstruktur og adkomstveier, samt offentlige områder og overordnede grep. Det er planlagt 140 nye boliger med tilhørende infrastruktur. I overkant av 85 daa vil bli berørt. Ecofact utarbeidet planprogram for prosjektet og stod som ansvarlig utførende for konsekvensutredningen. Vi har i tillegg prosjektert og vært byggeleder for etablering av kompensasjonsdammer for småsalamander som ble påvirket av tiltaket. I den forbindelse gjennomførte vi også flytting av dyr og oppfølging i årene etter re-etablering.

Det ble gjennomført utredning for tema;
-    Trafikk
-    Energiforsyning, vann og avløp
-    Landskap
-    Kulturminner og kulturmiljø
-    Naturressurser
-    Biologisk mangfold
-    Friluftsliv og rekreasjon
-    Barn og unges oppvekstvilkår
-    Universell utforming
-    Kollektivbetjening
-    Flytrafikk og støy
Kunde
Kvithei utbyggingsselskap KS
Kontakt hos kunden
Gunvar Sværen / Marianne Kyllingstad
År
2012-2015
Ansvarlig i Ecofact 
Ole Kristian Larsen
Roy Mangersnes
Rune Søyland
Knut Børge Strøm
Bjarne Oddane
Vi har bidratt med
Miljøfaglig kompetanse
Planlegging
Prosjektkostnad
536.000.-

Vial AS

North Sea Energy Park

Formålet med planarbeidet, og områderegulering av Hetlandsskogen i Bjekreim kommune er å legge til rette for kraftkrevende industri. Planprosessen for tiltaket er igangsatt, og det er varslet et planområde på hele 7,5 km2, men i reguleringsplanen fremmes et planområde (inkludert hovedatkomstveien) på ca. 2,7 km2. Ecofact har bistått med en rekke fagrapporter og sammenstilt konsekvensutredningen.

Det ble gjennomført utredning for følgende tema;

- Landskapsbilde
- Friluftsliv
- Kulturmiljø
- Naturmiljø
- Naturressurser
- Støy
- Utslipp og klima
- Energiløsninger
- Økosystemtjenester
- Trafikkanalyse
- Teknisk infrastruktur
- Massehåndtering
- Langsiktig befolkningsvekst og arealbehov
- Arealbruk
- Risiko- og sårbarhetsanalyse

Kunde
Vial AS
Kontakt hos kunden
Rune Jonassen
År
2020-2021
Ansvarlig i Ecofact 
Toralf Tysse
Ole Kristian Larsen
Sina Thu Randulff
Vi har bidratt med
Miljøfaglig kompetanse
Planlegging
Prosjektkostnad
1.470.000

Lyse Kraft AS

Ungfiskundersøkelse Årdalsvassdraget

Som en del av et større restaureringprosjekt i Årdalsvassdraget, Hjelmeland kommune i Rogaland, har det gjennom flere år blitt satt ut laksunger av ulike størrelser og stadier. Som en oppfølging av dette arbeidet har Ecofact siden 2014 gjennomført årlige kartlegginger av ungfisk på en rekke stasjoner i tre elver tilknyttet vassdraget, for å overvåke bestandsutviklingen. Kartleggingen foregår ved bruk av el-fiske apparat og fisk som blir samlet inn blir målt og aldersbestemt for sammenlikning og vurdering av tilstand i vassdraget. 
Kunde
Lyse Kraft AS
Kontakt hos kunden
Trond Erik Børresen
År
2014-2023
Ansvarlig i Ecofact 
Sina Thu Randulff
Ole Kristian Larsen
Hans Olav Sømme
Vi har bidratt med
Vassdragstiltak
Forskning og overvåking
Prosjektkostnad
1.100.000