Rapporter

Fra arkivet

SØK


FORFATTER


ÅR


FYLKE


NØKKELORD


Rogaland

Konsekvenser for naturmangfold ved etablering av 132 kV ledning Stølaheia – Ullandhaug, Stavanger kommune

Publisert: 2022

ISSN: 1891-5450
ISBN: 978-82-8262-825-9
Se detaljer
Toralf Tysse
biologisk mangfold
kraftledning
konsekvensutredning

Rogaland

Kartlegging av sårbar vegetasjon og dyreliv ved turstier langs Lysefjordens nordside

Publisert: 2022

ISSN: 1891-5450
ISBN: 978-82-8262-879-2
Se detaljer
Toralf Tysse
Lysefjorden

Rogaland

Dusavika - Miljøtekniske grunnundersøkelser

Publisert: 2022

ISSN: 1891-5450
ISBN: 978-82-8262-868-6
Se detaljer
Hans Olav Sømme
Forurensing
grunnundersøkelser

Rogaland

Nytt høydebasseng på Håland, Hå kommune

Publisert: 2022

ISSN: 1891-5450
ISBN: 978-02-8262-866-2
Se detaljer
Ulla P- Ledje
utslipp
Drikkevannsbaseng
habitatkartlegging

Rogaland

Fv 44 Prestbru - Bjånesbakken - Miljøtekniske grunnundersøkelser

Publisert: 2022

ISSN: 1891-5450
ISBN: 978-82-8262-872-3
Se detaljer
Hans Olav Sømme
Forurensing
utslipp
Deponi

Rogaland

Ungfiskundersøkelser i Årdalsvassdraget høst/vinter 2021

Publisert: 2022

ISSN: 1891-5450
ISBN: 978-82-8262-859-4
Se detaljer
Ulla P- Ledje
Storåna
laks
aure
Tetthetsregistreringer
presmoltproduksjon

Rogaland

Kluge masseuttak Konsekvenser for naturmangfold

Publisert: 2022

ISSN: 1891-5450
ISBN: 978-82-8262-860-0
Se detaljer
Knut Børge Strøm
biologisk mangfold
rødlistearter
Naturtyper
masseuttak

Østfold

Konsekvenser for naturmangfold, Svinesundplatået næringsområde

Publisert: 2022

ISSN: 1891-5450
ISBN: 978-82-8262-854-9
Se detaljer
Sigrid Bruvoll
biologisk mangfold
konsekvensutredning
Naturtyper
næringsområde

Rogaland

Overordnet skjøtselsplan for kystlynghei i Bjerkreim vindkraftverk Oppdatert etter kartlegging av naturtyper 2022

Publisert: 2022

ISSN: 1891-5450
ISBN: 78-82-8262-906-5
Se detaljer
Solbjørg Engen Torvik
vindkraftverk
kystlynghei
skjøtselsplan
beite
lyngbrenning
solblom

Nordland

Sørfjordelva kraftverk, Sørfold kommune Konsekvenser for naturmangfold

Publisert: 2022

ISSN: 1891-5450
ISBN: 978-82-8262-871-6
Se detaljer
Knut Børge Strøm
Vassdragsutbygging
Småkraft
biologisk mangfold
Naturtyper
rødlistearter

Viken

Viktige viltlokaliteter i Lillestrøm kommune – en sammenstilling basert på tilgjengelige kilder

Publisert: 2022

ISSN: 1891-5450
ISBN: 978-82-8262-858-7
Se detaljer
Toralf Tysse
fugler
pattedyr
krypdyr
amfibier

Oslo

Konsekvenser for naturmangfold, Frysjaveien 29

Publisert: 2022

ISSN: 1891-5450
ISBN: 978-82-8262-861-7
Se detaljer
Sigrid Bruvoll
biologisk mangfold