Rapporter

Fra arkivet

SØK


FORFATTER


ÅR


FYLKE


NØKKELORD


Troms

Kartlegging av Storslåtta ved Dalstua i Kvænangsbotn – inkludert forslag til skjøtselsplan

Publisert: 2019

ISSN: 1891-5450
ISBN: 978-82-8262-591-3
Se detaljer
Geir Arnesen
slåttemark
Kvænangselva
semi-naturlig eng

Nordland

Kartlegging av kraftlinjetrasé i Drevjedalen

Publisert: 2018

ISSN: 1891-5450
ISBN: 978-82-8262-547-0
Se detaljer
Geir Arnesen
Gunn-Anne Sommersel
Kraftlinje
naturmangfold

Finnmark

Kartlegging av gamle slåttemarker i Tanafjorden – inkludert forslag til skjøtselsplaner

Publisert: 2018

ISSN: 1891-5450
ISBN: 978-82-8262-590-6
Se detaljer
Geir Arnesen
Silja Sletten
kulturmark

Basiskartlegging i utvalgte verneområder i Troms og Finnmark

Publisert: 2018

ISSN: 1891-5450
ISBN: 978-82-8262-548-7
Se detaljer
Kristin Sommerseth Johansen
Geir Arnesen
Øyvind Haugland
Natur i Norge
naturtyper

Troms

Reguleringsplan Storslett bru, Nordreisa kommune - Fagrapport naturmangfold

Publisert: 2018

ISSN: 1891-5450
ISBN: 978-82-8262-549-4
Se detaljer
Kristin Sommerseth Johansen
Nasjonalt laksevassdrag
reguleringsplan

Nordland

Reguleringsplan Myre, del av gnr 65 bnr 79 Øksnes kommune - Fagrapport naturmangfold

Publisert: 2018

ISSN: 1891-5450
ISBN: 978-82-8262-550-0
Se detaljer
Silja Sletten
Kristin Sommerseth Johansen
Geir Arnesen
Prioritert art
svarthalespove
myr

Rogaland

Kartlegging av stillehavsøsters (Crassostrea gigas) i Hafrsfjord og på Sandøy

Publisert: 2018

ISSN: 1891-5450
ISBN: 978-82-8262-648-4
Se detaljer
Fremmedart, øster

Finnmark

Kartlegging av habitatforhold for ørret i Ellenelva, Pasvik vannområde

Publisert: 2017

ISSN: 1891-5450
ISBN: 978-82-8262-545-6
Se detaljer
Øyvind Haugland
Kristin Sommerseth Johansen
Pasvik
ørret
habitat
gyting

Nordland

Kartlegging av kraftlinjetrasé Leirosen - Meisfjord (Leirfjord kommune)

Publisert: 2017

ISSN: 1891-5450
ISBN: 978-82-8262-546-3
Se detaljer
Geir Arnesen
Gunn-Anne Sommersel

Nordland

Bredek, Inner-Bredek, Stormdalsgården og Granneset i Rana kommune, Nordland fylke. Oppdatering skjøtselsplan 2017

Publisert: 2017

ISSN: 1891-5450
ISBN: 978-82-8262-540-1
Se detaljer
Gunn-Anne Sommersel
Kristin Sommerseth Johansen
Skjøtselsplan
kulturlandskap
biologisk mangfold
Rana
slåttemark
vegetasjon
Bredek
Inner-Bredek
Stormdalen
Granneset
Statskog
Helgeland museum

Troms

Eiendomsutvikling Storelva revidert mars 2017. Kartlegging av verdier for naturmangfold

Publisert: 2017

ISSN: 1891-5450
ISBN: 978-82-8262-541-8
Se detaljer
Kristin Sommerseth Johansen
Naturmangfold

Nordland

Kartlegging av naturskog i Rago nasjonalpark

Publisert: 2017

ISSN: 1891-5450
ISBN: 978-82-8262-543-2
Se detaljer
Gunnar Kristiansen
Geir Arnesen
Naturskog
furuskog
Sørfold kommune
vedboende sopp
rødlistede arter

Nordland

Sårbarhetsanalyse i Junkerdal nasjonalpark

Publisert: 2017

ISSN: 1891-5450
ISBN: 978-82-8262-542-5
Se detaljer
Geir Arnesen
Marcela Velasco Gómez
Kristin Sommerseth Johansen
Våtmark
reindrift
naturtyper
palsmyr
barmarkskjøring

Aust-Agder

Rekartlegging av naturtyper i skog i Aust-Agder 2015

Publisert: 2016

ISSN: 1891-5450
ISBN: 978-82-8262-492-3
Se detaljer
Leif Appelgren
naturtypekartlegging
biologisk mangfold

Nordland

Sårbarhetsanalyse i Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark, øst for Blakkådalen

Publisert: 2016

ISSN: 1891-5450
ISBN: 978-82-8262-509-8
Se detaljer
Geir Arnesen
Marcela Velasco Gómez
Kristin Sommerseth Johansen
Våtmark
reindrift
snaufjell
ATV
barmarkskjøring

Fremmede karplantearter i Longyearbyenområdet

Publisert: 2016

ISSN: 1891-5450
ISBN: 978-82-8262-534-0
Se detaljer
Geir Arnesen
Kristin Sommerseth Johansen
Øyvind Haugland
Gunn-Anne Sommersel
Svalbard
markrødsvingel
ryllik
Longyeardalen
Bolterdalen

Kartlegging av jord med mulig forekomst av fremmede frø i Barentsburg

Publisert: 2016

ISSN: 1891-5450
ISBN: 978-82-8262-493-0
Se detaljer
Geir Arnesen
Adrian Pop
svalbard
arktis
svarteliste
innførte arter

Rogaland

Ungfiskundersøkelser i øvre del av Ålgårdselva 2015. Sokndal kommune, Rogaland

Publisert: 2016

ISSN: 1891-5450
ISBN: 978-82-8262-494-7
Se detaljer
Rune Søyland
fiskeundersøkelse
el-fiske
vassdragregulering
laks
sjøørret

Sogn og Fjordane

Alternative nettilknytninger av Dalsbotnfjellet vindkraftverk. Konsekvenser for landskap, kulturminner, friluftsliv, naturmangfold og landbruk

Publisert: 2016

ISSN: 1891-5450
ISBN: 978-82-8262-495-4
Se detaljer
Toralf Tysse
Kraftledning

Troms

Kartlegging av naturtyper i Lyngen kommune, Troms fylke.

Publisert: 2016

ISSN: 1891-5450
ISBN: 978-82-8262-500-5
Se detaljer
Gunn-Anne Sommersel
Gunnar Kristiansen
Iulie Aslaksen
DN håndbok 13
hengepiggfrø
bakkesøte
furuplett
skorpepiggsopp

Rogaland

Åsedalen Boligpark. Temarapport naturmiljø

Publisert: 2016

ISSN: 1891-5450
ISBN: 978-82-8262-503-6
Se detaljer
download-icon
Last ned rapport
Åsedalen_naturmiljø
Knut Børge Strøm
biologisk mangfold
rødlistede arter
naturtypekartlegging
anadrom fisk

Undersøkelser av vegetasjon langs dreneringsvei for vann fra Gruve 7 til Foxdalen

Publisert: 2016

ISSN: 1891-5450
ISBN: 978-82-8262-535-7
Se detaljer
Geir Arnesen
Adrian Pop
Arktis
gruvedrift
forurensing
biologisk mangfold
planter

Finnmark

Ny bru over Julelva ved Leirpollskogen i Austertana, Tana kommune

Publisert: 2016

ISSN: 1891-5450
ISBN: 978-82-8262-528-9
Se detaljer
Kristin Sommerseth Johansen
Øyvind Haugland
Geir Arnesen
anadrom fisk
konsekvensutredning

Troms

Ny E8 mellom Laukslett og Sørbotn i Ramfjord, Tromsø kommune

Publisert: 2016

ISSN: 1891-5450
ISBN: 978-82-8262-526-5
Se detaljer
Geir Arnesen
Kristin Sommerseth Johansen
Øyvind Haugland
konsekvensutredning
kulturlandskap
infrastruktur

Sogn og Fjordane

Overføring av Langavatnet, Vik kommune – virkninger for miljø og naturressurser

Publisert: 2016

ISSN: 1891-5450
ISBN: 978-82-8262-502-9
Se detaljer
Leif Appelgren
Ulla Ledje
kulturminne
friluftsliv
biologisk mangfold
landskap

Troms

Faguttalelser vedrørende vilkårsrevisjon Kvænangen Kraftverk

Publisert: 2016

ISSN: 1891-5450
ISBN: 978-82-8262-533-3
Se detaljer
Øyvind Haugland
Kristin Sommerseth Johansen
Geir Arnesen
vassdragsregulering
fisk
biologisk mangfold

Rogaland

Evaluering av Lysefjordordningen i Regionalt Miljøprogram, Forsand kommune, Rogaland

Publisert: 2016

ISSN: 1891-5450
ISBN: 978-82-8262-497-8
Se detaljer
Solbjørg Engen Torvik
skjøtselsplan
kulturlandskap

Troms

Kraftutbygging i Smalakelva, Balsfjord kommune, biologiske utredninger

Publisert: 2016

ISSN: 1891-5450
ISBN: 978-82-8262-532-6
Se detaljer
Geir Arnesen
Småkraft
Lavangsdalen
elvegjel
biologiske undersøkelser
sjøørret

Finnmark

Utredning av konsekvenser for naturmangfold ved detaljregulering av Austertana havn

Publisert: 2016

ISSN: 1891-5450
ISBN: 978-82-8262-531-9
Se detaljer
Øyvind Haugland
Kristin Sommerseth Johansen
Geir Arnesen
biologiske utredning
konsekvensutredning
anadrom fisk
naturtypekartlegging

Nordland

Småkraftverk Øvre Russvikvatnet, Tysfjord kommune

Publisert: 2016

ISSN: 1891-5450
ISBN: 978-82-8262-530-2
Se detaljer
Kristin Sommerseth Johansen
Øyvind Haugland
småkraftverk
biologisk mangfold
biologisk utredning

Troms

Kraftutbygging i Innerelva, Storfjord og Kåfjord kommuner - Biologiske utredninger

Ingve Birkeland
Kristin Sommerseth Johansen
Geir Arnesen
småkraftverk
bekkekløft
gråor-heggeskog
biologiske utredninger
biologisk mangfold

Troms

Konsekvensutredning for naturmangfold i forbindelse med ny skytebane i Tromsø Tilleggsutredning for Kjoselvdalen, Tønsvika

Publisert: 2015

ISSN: 1891-5450
ISBN: 978-82-8262-409-1
Se detaljer
Christina Wegener
konsekvensutredning
vilt
biologisk mangfold

Finnmark

Altaihaukeskjegg i Varangerhalvøya nasjonalpark, Båtsfjord kommune. Søk etter nye forekomster i 2014

Publisert: 2015

ISSN: 1891-5450
ISBN: 978-82-8262-436-7
Se detaljer
Gunn-Anne Sommersel
Iulie Aslaksen
Tor Skulgam
rødlistede arter

Troms

Kraftutbygging i Paraselva, Storfjord kommune - Biologiske utredninger

Publisert: 2015

ISSN: 1891-5450
ISBN: 978-82-8262-474-9
Se detaljer
Kristin Sommerseth Johansen
småkraftverk
biologisk mangfold
biologiske utredninger

Finnmark

Kveinhavre langs Vestre Jakobselv. Søk etter nye forekomster i 2013

Publisert: 2015

ISSN: 1891-5450
ISBN: 978-82-8262-444-2
Se detaljer
Geir Arnesen
rødlistede arter

Finnmark

Motorcrossbane og gang/sykkelvei ved Forsølveien (Fuglenesdalen) i Hammerfest. KU for reindriftsnæringen

Publisert: 2015

ISSN: 1891-5450
ISBN: 978-82-8262-464-0
Se detaljer
Geir Arnesen
reindrift
konsekvensutredning

Nordland

Sårbarhetsanalyse og naturtypekartlegging i Rago nasjonalpark

Publisert: 2015

ISSN: 1891-5450
ISBN: 978-82-8262-450-3
Se detaljer
Geir Arnesen
Marcela Velasco Gómez
nasjonalpark
rødlistede arter
dn håndbok 13

Finnmark

Kvitsjøsalturt i Porsanger kommune. Søk etter nye forekomster i 2014

Publisert: 2015

ISSN: 1891-5450
ISBN: 978-82-8262-436-7
Se detaljer
Gunn-Anne Sommersel
Tor Skulgam
rødlistede arter

Rogaland

Søndre Frøylandsvatnet landskapsverneområde med dyrelivsfredning - konsekvenser for naturmiljø

Publisert: 2015

ISSN: 1891-5450
ISBN: 978-82-8262-486-2
Se detaljer
download-icon
Last ned rapport
Biomangfold-Sandtangen
Bjarne Oddane
rødlistede arter
andefugl
våtmark
verneområde
tursti

Troms

Vannuttak fra Storelva til settefiskanlegg i Dåfjord, Karlsøy kommune – biologiske utredninger

Publisert: 2015

ISSN: 1891-5450
ISBN: 978-82-8262-480-0
Se detaljer
Kristin Sommerseth Johansen
Settefisk
vannuttak
biologisk mangfold

Troms

Rovvejohka kraftverk i Skibotndalen, Troms fylke

Publisert: 2015

ISSN: 1891-5450
ISBN: 978-82-8262-472-5
Se detaljer
Kristin Sommerseth Johansen
Geir Arnesen
småkraft
biologisk mangfold
bekkekløft

Finnmark

Russearve i Sør-Varanger, Nesseby og Tana. Søk etter nye forekomster i 2014

Publisert: 2015

ISSN: 1891-5450
ISBN: 978-82-8262-436-7
Se detaljer
Gunn-Anne Sommersel
Geir Arnesen
Iulie Aslaksen
rødlistede arter

Troms

Tromsø skistadion - Konsekvens for naturmangfold

Publisert: 2015

ISSN: 1891-5450
ISBN: 978-82-8262-476-3
Se detaljer
Gunn-Anne Sommersel
biologisk mangfold

Finnmark

Hengegras i Alta-Kautokeinoelva. Status per 2013

Publisert: 2015

ISSN: 1891-5450
ISBN: 978-82-8262-445-9
Se detaljer
Geir Arnesen
rødlistede arter
emerald network

Nitelva, Skedsmo – Status for naturmangfold

Publisert: 2015

ISSN: 1891-5450
ISBN: 978-82-8262-420-6
Se detaljer

Troms

Ny tverrforbindelse og ny forbindelse til Kvaløya - KU for naturressurser

Publisert: 2015

ISSN: 1891-5450
ISBN: 978-82-8262-432-9
Se detaljer
Christina Wegener
Ulla Ledje
Lars Petter Granmo
Agnes Selma Haker
Geir Arnesen
reindrift
vannressurser

Troms

Ballesvika – naturtyper og sårbarhet Basiskartlegging i Teistevika landskapsvernområde, Torsken kommune i Troms

Publisert: 2015

ISSN: 1891-5450
ISBN: 978-82-8262-478-7
Se detaljer
Christina Wegener
naturtype
natur i Norge (NiN)
naturvern
forvaltning

Troms

Kraftutbygging i Stordalselva i Storfjord – KU for vegetasjon og fauna

Publisert: 2015

ISSN: 1891-5450
ISBN: 978-82-8262-428-2
Se detaljer
Geir Arnesen
Ingve Birkeland
Gunn-Anne Sommersel
Rødlistede arter
vilt
elvekløft
Indre Troms
vegetasjon

Bevaringsmål for skredmjelt (EN) og norsk malurt (VU) ved Ritland i Hjelmeland - Rogaland fylke

Publisert: 2015

ISSN: 1891-5450
ISBN: 978-82-8262-426-8
Se detaljer
Geir Arnesen
Knut Børge Strøm
boreal hei
natur i Norge (NiN)
rødlistede arter

Rogaland

Skjøtselsplan for friluftsområdet på Langøy, Stavanger kommune, Rogaland

Publisert: 2015

ISSN: 1891-5450
ISBN: 978-82-8262-488-6
Se detaljer
download-icon
Last ned rapport
Skjøtselsplan - Langøy
Solbjørg Engen Torvik
skjøtselsplan
friluftsområde
kulturminne
kystlynghei

Finnmark

Utnyttelse av vannressurser i Nuvsvåg, Loppa kommune – biologiske utredninger

Publisert: 2015

ISSN: 1891-5450
ISBN: 978-82-8262-479-4
Se detaljer
download-icon
Last ned rapport
Rapport Nuvsvåg 481
Kristin Sommerseth Johansen
Settefisk
vannuttak
biologisk mangfold

Troms

Reguleringsplan Koppangen, Lyngen kommune. Konsekvensutredning naturmangfold

Publisert: 2015

ISSN: 1891-5450
ISBN: 978-82-8262-455-8
Se detaljer
Christina Wegener
vegetasjonsanalyser
biologisk mangfold
konsekvensutredning

Rogaland

Sagåna Småkraftverk – biologisk utredning

Publisert: 2015

ISSN: 1891-5450
ISBN: 978-82-8262-062-8
Se detaljer
Småkraft

Rogaland

Ungfiskundersøkelser i Årdalsvassdraget høsten 2015

Publisert: 2015

ISSN: 1891-5450
ISBN: 978-82-8262-489-3
Se detaljer
download-icon
Last ned rapport
ElfiskeRapport 2015
Ulla Ledje
el-fiske
fiskeundersøkelse

Finnmark

Finnstjerneblom i Vadsø. Søk etter nye forekomster i 2013

Publisert: 2015

ISSN: 1891-5450
ISBN: 978-82-8262-443-5
Se detaljer
Geir Arnesen
varangerhalvøya
naturmangfold

Troms

Utvidelse av søppeldeponi i Skibotn, Storfjord kommune Konsekvenser for naturmangfold

Publisert: 2015

ISSN: 1891-5450
ISBN: 978-82-8262-477-0
Se detaljer
Gunn-Anne Sommersel
Gunnar Kristiansen
avfallsdeponi
biologisk mangfold

Troms

Kommunedelplan Tromsø: Ny tverrforbindelse og ny forbindelse til Kvaløya Konsekvensutredning naturmangfold

Publisert: 2015

ISSN: 1891-5450
ISBN: 978-82-8262-431-2
Se detaljer
Christina Wegener
infrastruktur
vilt
rødlistede arter
biologisk mangfold

Troms

Lakselva småkraftverk i Aursfjord, Balsfjord kommune - Biologiske utredninger

Publisert: 2014

ISSN: 1891-5450
ISBN: 978-82-8262-339-1
Se detaljer
Geir Arnesen
Ingve Birkeland
småkraftverk
anadrom fisk
biologisk mangfold
biologiske utredninger

Troms

Kartlegging av naturtyper Storfjord kommune, Troms fylke

Publisert: 2014

ISSN: 1891-5450
ISBN: 978-82-8262-334-6
Se detaljer
Gunn-Anne Sommersel
naturtypekartlegging

Troms

Kartlegging av naturtyper - Tromsø kommune, Troms fylke

Publisert: 2014

ISSN: 1891-5450
ISBN: 978-82-8262-346-9
Se detaljer
Gunn-Anne Sommersel
Bente Sved Skottvoll
naturtypekartlegging

Emerald Network Fase II - Evaluering av noen spesielle naturtyper i fjæresone, skogsmark og karst

Publisert: 2014

ISSN: 1891-5450
ISBN: 978-82-8262-344-5
Se detaljer
Geir Arnesen
Christina Wegener
naturtypekartlegging
emerald network

Finnmark

Tatarsmelle langs Polmakelva/ Buolbmátjohka - Søk etter nye forekomster i 2014

Publisert: 2014

ISSN: 1891-5450
ISBN: 978-82-8262-435-0
Se detaljer
Gunn-Anne Sommersel
Geir Arnesen
rødlistede arter

Kartlegging av kalkskog på Nøklan i Skorpa-Nøklan landskapsvernområde med plantelivsfredning. Kvænangen kommune, Troms fylke

Publisert: 2014

ISSN: 1891-5450
ISBN: 978-82-8262-331-5
Se detaljer
Gunn-Anne Sommersel
natur i Norge (NiN)
lågurt-lyngkalkskog
lavkalkskog
rødlistede naturtyper
kalkbjørkeskog

Troms

Kraftutbygging i Skjerelva på Vannøya, Karlsøy kommune - Biologiske utredninger

Publisert: 2014

ISSN: 1891-5450
ISBN: 978-82-8262-318-6
Se detaljer
Geir Arnesen
storbregneskog
småkraft

Nordland

Sårbarhetsanalyse og naturtypekartlegging i Láhko nasjonalpark

Publisert: 2014

ISSN: 1891-5450
ISBN: 978-82-8262-341-4
Se detaljer
Geir Arnesen
Marcela Velasco Gómez
sårbarhetsanalyse
naturtypekartlegging

Troms

E8 ved Ramfjord, østre alternativ – naturverdier og avbøtende tiltak

Publisert: 2014

ISSN: 1891-5450
ISBN: 978-82-8262-345-2
Se detaljer
Geir Arnesen
biologisk mangfold
infrastruktur

Nordland

Undersøkelse av naturmangfold i forbindelse med utplanting av lutzgran. To områder i Hadsel og Sortland kommuner

Publisert: 2014

ISSN: 1891-5450
ISBN: 978-82-8262-385-8
Se detaljer
Christina Wegener
dn håndbok 13
skog
biologisk mangfold

Troms

Isrenna studentby, Tromsø. Konsekvensutredning naturmangfold, nærmiljø og friluftsliv

Publisert: 2014

ISSN: 1891-5450
ISBN: 978-82-8262-298-1
Se detaljer
Christina Wegener
Ingve Birkeland
vilt
naturtypekartlegging
vegetasjonsanalyser
infrastruktur
biologisk mangfold

Spesialovervåkning av varmekrevende karplanter i Colesdalen - Svalbard Status etter fem år med registreringer

Publisert: 2014

ISSN: 1891-5450
ISBN: 978-82-8262-413-8
Se detaljer
Geir Arnesen
Inger Greve Alsos
Gunn-Anne Sommersel
klimaendringer
arktis
svalbard

Emerald Network Fase II Evaluering av om foreslåtte Emerald-områder gir tilstrekkelig beskyttelse for utvalgte nordlige karplanter

Publisert: 2014

ISSN: 1891-5450
ISBN: 978-82-8262-344-5
Se detaljer
Geir Arnesen
emerald network

Finnmark

Fredet furuskog i Stabbursdalen, Porsanger kommune

Publisert: 2014

ISSN: ISSN 1891-5450
ISBN: 978-82-8262-398-8
Se detaljer
Christina Wegener
verneområder
overvåkning
biologisk mangfold
vilt

Nordland

Rana gruber utvider massedeponi ved Almhaugen , Rana kommune - Konsekvenser for biologisk mangfold

Publisert: 2014

ISSN: 1891-5450
ISBN: 978-82-8262-394-0
Se detaljer