Tjenester

Natur og miljø er livskvalitet!

Ecofact har kompetanse og lang erfaring innen botanikk, zoologi, økologi, ferskvann, elveøkologi, marinbiologi, overvannshåndtering, grunnforurensing, arkeologi samt nærmiljø og friluftsliv. Ecofact kan skilte med erfaring fra oppdrag i hele Norge, inkludert Svalbard og Jan Mayen. Som uavhengig konsulent er vi også fleksible og vi ønsker å være tilstede for våre kunder, der vi trengs.

Natur- og miljøfaglig kompetanse

Naturkartlegging

Konsekvensutredning

Forurensning

Vassdragstiltak

Ferskvann og fisk

Skjøtsel og forvaltning

Marinbiologi

Arkeologi

Forskning og overvåking

Natur- og miljøfaglig kompetanse

Flere av våre kunder har sett verdien av godt beslutningsgrunnlag både i egne prosesser og i saksbehandling. Derfor blir Ecofact ofte brukt som partner både i store og små prosjekter

Våre innspill er med å forme planene, slik at de lettere kan tilfredsstille de krav som kommer fra myndighetene. Ecofact blir benyttet som rådgiver i forbindelse med reguleringsplaner, konsesjonssøknader, ytre miljøplaner og miljøoppfølging. Ecofact har også fungert som rådgivende økolog i forbindelse med BREEAM sertifiseringer av bygg.

Vi har svært bred erfaring med utredninger innen flere fagtema, med utgangspunkt i en rekke ulike problemstillinger. Eksempler på dette er utredninger innen naturmangfold og naturmiljø både til lands, i ferskvann og i marine miljø. I tillegg kan nevnes reindrift, kulturmiljø, friluftsliv, naturressurser, nærmiljø, kulturmiljø og reiseliv. Vi har også prosjektleder og forslagsstiller for flere fullstendige konsekvensutredninger, sammen med dyktige samarbeidspartnere, både på land og offshore.
Vår miljøfaglige kompetanse har også vært sentral i kartlegging av miljøtilstand i vann og sediment, med videre vurdering av tiltak. Vi kan bidra med miljøundersøkelser, der analyser gjøres av akkreditert laboratorium, søknadsarbeid, overvåkning og forslag til tiltak.
Ole Kristian Larsen
Daglig leder, marinbiolog
Toralf Tysse
Miljørådgiver, biolog

Naturkartlegging

Naturkartlegging har fra starten av vært en sentral del av virksomheten til Ecofact

Ecofact har over tid blitt en svært sentral aktør når det gjennomføres naturkartlegging. Vi har gjennom ulike rammeavtaler og tildelinger deltatt på videreutvikling av kunnskapsgrunnlaget for norsk natur. I tillegg til naturkartlegging etter den Håndbok-13, har vi også vært med å teste ut og å videreutvikle arbeidet med et Naturtyper i Norge (NiN). De senere år har Ecofact vært Norges største leverandør av naturkartlegging etter NiN, både gjennom rammeavtaler og direkte tildelinger fra Miljødirektoratet. Gjennom dette arbeidet har vi fått svært god innsikt i de ulike problemstillingene knyttet til naturkartlegging i Norge, og fått være med å forme den metodikken som benyttes.

I tillegg til tradisjonell naturkartlegging og NiN-kartlegging har Ecofact også erfaring med kartlegging av marine naturtyper på et detaljert nivå, samt arbeid med viltkartlegging etter ulike takseringsmetoder.
I forbindelse med implementering av Naturmangfoldloven ble det behov for en oppdatering av kunnskap om prioriterte arter. I den forbindelse var Ecofact med og utforme handlingsplaner, og å kvalitetssikre disse i felt.

Ecofact har også erfaring med arbeid knyttet til Emerald Network og arter på Bern-konvesjonens liste, gjennom arbeid for Miljødirektoratet.
 
Knut Børge Strøm
Seksjonsleder, utmarksforvalter
Sigrid Skrivervik Bruvoll
Miljørådgiver, biolog

Konsekvensutredning

Vår erfaring med konsekvensutredning inkluderer en rekke ulike planer i alle størrelser

Derfor er det mange som har sett verdien av den kompetansen som Ecofact kan tilby, og benytter seg av våre tjenester tidlig i prosessen. Dette gjelder alle typer arealplaner fra små reguleringer til større kommune- og fylkesplaner. Vi bidrar gjerne så tidlig som mulig i prosessen, da det er viktig å få problemstillingene på bordet fra starten av. På den måten kan prosjektene justeres og vi kan sikre en god prosess og en bærekraftig forvalting av en av våre viktigste ressurser - areal. I dag har konsekvensutredning blitt en dynamisk prosess der det er et mål å sikre natur- og samfunnsverdier mot unødig skade i forbindelse med ulike plansaker. Avbøtende- og kompenserende tiltak, samt tekniske tilpasninger er viktige element i en konsekvensutredning fra Ecofact.
I samarbeid med andre har Ecofact erfaring som forslagsstiller i forbindelse med reguleringsplan med konsekvensutredning, og har ledet hele prosessen frem til endelig vedtak. Vi vil da lede prosessen i fra oppstartsmøte, via planprogram og konsekvensutredning, til innlevering av planforslaget og vedtak.

Ecofact tilbyr også rådgiving i arealplansaker innen alle våre fagtema, på alle nivåer. Kunnskap legger grunnlaget for de riktige beslutningene.
Toralf Tysse
Miljørådgiver, biolog
Roy Mangersnes
Seksjonsleder, salgsansvarlig, økolog

Forurensning

Vi omgir oss daglig med miljøgifter og mange av disse finnes på steder vi mangler kontroll over. Dette ønsker vi å gjøre noe med

Ecofact har de senere årene bygget opp en god kompetanse på kartlegging og overvåkning av forurensede miljøer. Vi har gjennomført en rekke undersøkelser i sjø, på land og i ferskvann. Vi har gjennomført undersøkelser i områder som spenner fra mindre småbåthavner til større havneområder, etter Miljødirektoratets veiledere (TA 2802 og TA 2229). Vi har også erfaring med flere oppdrag på forurenset grunn (TA-2553). I ferskvann har Ecofact personell med nærmere 30 års erfaring på resipientundersøkelser.
Vi benytter akkreditert laboratorium til analysene.
Hans Olav Sømme
Seksjonsleder, marinbiolog

Vassdragstiltak

Ecofact er å regne som ledende innen prosjektering av vassdragstiltak som renseparker og fangdamssystemer, samt biotopforbedrende tiltak i ulike vassdragsmiljø

Selskapet har alene prosjektert i overkant av 200 fangdammer i Sør-Norge. Vi har også gjennomført store biotopforbedrende tiltak i flere bekker og elveløp, med bruk av naturlige hjelpemidler som stein, jord og stedegne planter. Sterkt modifiserte vassdrag har blitt tilbakeført til naturtypisk utforming med buktende bekker, variert bunnsubstrat og elvekant med flomdempende egenskaper, som gir gunstige oppholdssteder for gytende fisk og andre vanndyr. Med biologi som grunnlag har vi hatt stor suksess med tiltak for å få sjøørret tilbake i ødelagte vassdrag flere steder.
 
Med gode initiativ fra utbyggere har vi kunnet bidra med vår spisskompetanse slik at vann og våtmark har blitt viktige element i bymiljø flere steder. De siste årene har Ecofact også planlagt og fulgt opp bygging av fordrøyningsbasseng, sedimentasjonsanlegg og fangdammer med naturlig våtmarksfilter i forbindelse med flere store veiprosjekt, boligfelt og på flyplasser. Med bred biologisk kompetanse har vi bidratt med råd ved gjenåpning av bekker og vannveier i urbane strøk, der tilrettelegging for biologisk mangfold har vært et av målene.
Rune Søyland
Miljørådgiver, naturforvalter

Ferskvann og fisk

Ferskvann og fisk har alltid vært en sentral del av Ecofacts virksomhet gjennom ulike vassdragstiltak. Grunnlaget for våre anbefalinger baserer seg på god kunnskap om vannmiljø, både fysisk, kjemisk og biologisk

Ecofact har gjennomført en rekke kartlegginger av vassdrag ved bruk av en rekke ulike teknikker, tilpasset detaljnivå og problemstilling. Standardiserte garnserier og el-fiske benyttes jevnlig for å kartlegge fiskebestander i ferskvann og vassdrag. og vi har god erfaring med dette. Arbeidet har da også gjerne inkludert aldersbestemmelse, tilvekstberegninger og statusvurderinger av fiskebestander. Vi har også gjort mer detaljerte gytefisktellinger etter standard metodikk, samt bonitering og kartlegging av gyteforhold i vassdrag. Vi har også erfaring med kartlegging av fremmede arter i ferskvann.
I tillegg til oppdrag rettet mot fisk har vi også erfaring med en rekke andre limnologiske undersøkelser, spesielt på bunndyr og på elvemusling. Også her benyttes standard metodikk.

Basert på undersøkelser har vi foreslått tiltak for å fjerne menneskeskapte vandringshinder, bedre gyteforhold, forvalte fiskebestander og tiltak for å oppnå andre forvaltningsmål.
Rune Søyland
Miljørådgiver, naturforvalter

Skjøtsel og forvaltning

I Ecofact er vi opptatt av praktisk miljøforvaltning, og har derfor alltid jobbet med prosjekter som resulterer i tiltak

Som prosjektledere for mangeårige kulturlandskapsprosjekter har vi bred erfaring med spesielle miljøtiltak i landbruket, spesielt rettet mot skjøtsel av kulturlandskap. Ved å kombinere god forståelse for prosessene i naturen og i landbruket har vi et spesielt godt grunnlag for å produsere gjennomførbare skjøtselsplaner og forvaltningsplaner. Våre ansatte har svært god kunnskap om skjøtsel av kulturlandskap for å fremme biologisk mangfold, tilpasset statlige støtteordninger. Vi har erfaring med å jobbe direkte med grunneierer og rettighetshavere, men i enda større grad via rammeavtaler og flerårige prosjekt for fylkesmenn, kommuner og vernområdeforvaltingen.
Vi har gjennomført flere studieturer og kurs i praktisk gjennomføring av skjøtsel. Vi kjenner de statlige støtteordningene godt og kan også hjelpe grunneiere med søknadprosessen og overordnet plan.

Det har alltid vært et mål for Ecofact at det som produseres av planer skal settes ut i liv, og ikke bare bli nok et stykke papir. Derfor har vi også i mange tilfeller hatt som oppgave å følge opp tiltakene i samarbeid med kommune, stat og grunneier.
Rune Søyland
Miljørådgiver, naturforvalter

Marinbiologi

Det marine miljøet er en svært viktig del av naturen vår, som ofte skjuler en rekke hemmeligheter. Kunnskap om marinbiologi er sentralt for å danne seg et godt beslutningsgrunnlag og vi kan bidra med nettopp dette

Marinbiologi omfatter studie av livet i havet og fagfeltet er således ekstremt vidt både i artsmangfold og geografisk utstrekning. Selv om vår fagkompetanse også inkluderere de dypere havområdene så er det oftest de grunne områdene nærmest land som er under press og som vi har fokus på. Kunnskap om livet i havet og det marine biomangfoldet har lett for å bli glemt siden det ikke er like synlig som det over vann, men her finnes mye av grunnlaget for øvrig biologisk mangfold, samt naturressurser og fritidsaktiviteter.
Vi har erfaring med marin naturtypekartlegging etter DN-håndbok 19, kartlegging av marint biologisk mangfold. Vi har også gjort en rekke kartlegginger av marinbiologi i forbindelse med reguleringsplaner for småbåthavner, kaianlegg og muddringsarbeid. Vi har også erfaring med sedimentprøvetaking og grunnundersøkelser i forbindelse med utfylling til sjø, og kan bistå med søknadsprosessen i forbindele med utslipp til sjø.
Ole Kristian Larsen
Daglig leder, marinbiolog
Hans Olav Sømme
Seksjonsleder, marinbiolog

Arkeologi

Ecofact har tilknyttet erfaren arkeolog og kan effektivt gjennomføre utredninger knyttet til tema kulturminner og kulturmiljø

Det er ofte en fordel å kartlegge kulturhistoriske verdier og avdekke forholdet til arkeologi i plansområder på et tidlig stadium i prosessen. En tidlig kartlegging av kulturminner avdekker eventuelle konflikter med arkelogi og gir utbygger mulighet til å endre eller justere planene. Dette gjør prosessen mer effektiv, enklere og mer forutsigbar for utbygger, samtidig som kulturhistoriske verdier blir ivaretatt
Vi kan også bistå i planprosessen videre og tre inn som et bindeledd mellom oppdragsgiver og kulturminnemyndighetene.
Ole Kristian Larsen
Daglig leder, marinbiolog

Forskning og overvåking

Kunnskapsgrunnlag er avgjørende i natur- og miljøforvaltning. Ecofact har derfor engasjert seg i flere forsknings- og overvåkningsprosjekt

Gjennom disse er vi knyttet opp i samarbeid med Miljødirektoratet, Norsk Polarinstitutt, ulike FoU-miljøer, frivillige organisasjoner, kommuner og fylkesmenn. Forskningsresultater, og kanskje spesielt resultater fra overvåkning av natursystemer, er viktig når beslutninger skal tas i forbindelse med forvaltningstiltak rettet mot arter eller miljøer. Ecofact er ansvarlig for design og oppfølging av ulike overvåkningsprosjekter som har til hensikt å skaffe forvaltningen nødvendig informasjon for å treffe fornuftige beslutninger. 
 
Den senere tid har Ecofact vært sentral aktør i flere store, interessante forsknings- og overvåkningsprosjekter;
  • Habitatanlyse av hubro i samarbeid med UMB på Ås (satelitt, gps og GIS-analyse)
  • Metodeutvikling og klassifikasjon av vegetasjon på Jan Mayen for Olje- og Energidepartementet (satelittanalyse)
  • Mangeårig overvåkning av hubro på Høgjæren (feltovervåkning)
  • Kartlegging av tilstanden for lakseyngel i vassdrag i Rogaland med fokus på gyro for Veterinærinstituttet (el-fiske)
  • Mangeårig overvåkning av fem rødlistede og svært sjeldne varmekrevende karplanter på Svalbard (feltovervåkning)
  • Mangeårig overvåkning av Nord-Norges eneste kjente forekomst av orkidéen svartkurle (feltovervåkning)
Bjarne Oddane
Miljørådgiver, naturforvalter