Rapporter (copy)

Miljøfaglig konsulent for alle

SØK

FORFATTER

ÅR

FYLKE

NØKKELORD

Finnmark

En finnmarkings levevilkår: den sterkt truede masimjelten Oxytropis deflexa ssp. norvegica

Kristine Bakke Westergaard
Geir Arnesen
Inger Greve Alsos
rødlistede arter
genetikk

Troms

Vern av skog på Statskog SFs grunn i Målselv

forvaltning
verneområde

Troms

Kartlegging av verdifulle naturtyper i Berg, Torsken, Tranøy, Lenvik og Sørreisa

Geir Arnesen
Ingve Birkeland
Kjersti Nilsen
Gunnar Kristiansen
naturtypekartlegging
biologisk mangfold
rikmyr

Troms

Lullefjellet naturreservat i Storfjord, Troms - Skjøtselsplan

ISSN: 1891-5450
ISBN: 978-82-8262-080-2
Se detaljer
Geir Arnesen
Ingve Birkeland
skjøtselsplan
naturreservat

Nordland

Breidvikelva kraftverk i Gildeskål

ISSN: 1891-5450
ISBN: 978-82-8262-007-9
Se detaljer
småkraftverk
biologisk mangfold

Troms

Tilleggskartlegging av vilt og vannforekomster i deler av traseene i Bjarkøyforbindelsene i Harstad kommune, Troms fylke

Ingve Birkeland
Morten Asbjørnsen
vilt
vannressurser
infrastruktur

Finnmark

Nydyrkingsprosjekt i Varangerbotn - Biologiske utredninger

ISSN: 1891-5450
ISBN: 978-82-8262-076-5
Se detaljer
Geir Arnesen
biologisk mangfold
nydyrking
biologiske utredninger

Troms

Skinnskarelva kraftverk i Bardu

ISSN: 1891-5450
ISBN: 978-82-8262-075-8
Se detaljer
Geir Arnesen
Ingve Birkeland
småkraftverk
biologisk mangfold
bekkekløft

Nordland

Åselielva kraftverk i Bodø

ISSN: 1891-5450
ISBN: 978-82-8262-074-1
Se detaljer
Ingve Birkeland
Geir Arnesen
småkraftverk
biologisk mangfold
bekkekløft

Troms

Bestandsovervåking av nordlig sildemåke (Larus fuscus ssp. fuscus) - Fremdriftsrapport fra overvåking av kjente sildemåkekolonier i Troms og Finnmark i 2010

ISSN: 1891-5450
ISBN: 978-82-8262-071-0
Se detaljer
Ingve Birkeland
Morten Helberg
sjøfugl

Troms

Raselva kraftverk i Målselv - Miljørapport

ISSN: 1891-5450
ISBN: 978-82-8262-068-0
Se detaljer
Torkjel Solbraa
Ingve Birkeland
småkraftverk
biologiske utredninger
biologisk mangfold

Troms

Raselva kraftverk i Målselv

ISSN: 1891-5450
ISBN: 978-82-8262-067-3
Se detaljer
Geir Arnesen
Ingve Birkeland
småkraftverk
biologisk mangfold
bekkekløft
biologiske utredninger

Rogaland

Kartlegging av stillehavsøsters (Crassostrea gigas) i Hafrsfjord og på Sandøy

ISSN: 1891-5450
ISBN: 978-82-8262-648-4
Se detaljer
Fremmedart, øster

Troms

Segelelva kraftverk i Skånland kommune

ISSN: 1891-5450
ISBN: 978-82-8262-005-5
Se detaljer
småkraftverk
biologisk mangfold

Nordland

Rismålselva kraftverk i Meløy

ISSN: 1891-5450
ISBN: 978-82-8262-059-8
Se detaljer
Ingve Birkeland
Geir Arnesen
småkraftverk
biologisk mangfold
bekkekløft

Troms

Kvernelva kraftverk i Målselv - Miljørapport

ISSN: 1891-5450
ISBN: 978-82-8262-058-1
Se detaljer
Torkjel Solbraa
Ingve Birkeland
småkraftverk
kulturminner
biologiske utredninger

Troms

Kartlegging av Storslåtta ved Dalstua i Kvænangsbotn – inkludert forslag til skjøtselsplan

ISSN: 1891-5450
ISBN: 978-82-8262-591-3
Se detaljer
Geir Arnesen
Gjengroing
slåttemark
utmarksslått
Kvænangselva
semi-naturlig eng

Finnmark

Kartlegging av gamle slåttemarker i Tanafjorden – inkludert forslag til skjøtselsplaner

ISSN: 1891-5450
ISBN: 978-82-8262-590-6
Se detaljer
Geir Arnesen
Silja Sletten
Semi-naturlig
strandterrasse
Øst-Finnmark
kulturmark

Finnmark

Storbuktelv kraftverk i Hasvik

ISSN: 1891-5450
ISBN: 978-82-8262-057-4
Se detaljer
Ingve Birkeland
Geir Arnesen
småkraftverk
biologisk mangfold
reindrift
biologiske utredninger

Nordland

Rana Gruber - utvidelse av steindeponi ved Ørtfjellmoen i Rana

Ingve Birkeland
Gunnar Kristiansen
biologisk mangfold
gruvedrift
biologiske utredninger

Troms

Steindalen kraftverk i Storfjord

ISSN: 1891-5450
ISBN: 978-82-8262-054-3
Se detaljer
Geir Arnesen
Kjersti Nilsen
småkraftverk
biologisk mangfold
biologiske utredninger

Nordland

Reguleringsplan Myre, del av gnr 65 bnr 79 Øksnes kommune - Fagrapport naturmangfold

ISSN: 1891-5450
ISBN: 978-82-8262-550-0
Se detaljer
Silja Sletten
Kristin Sommerseth Johansen
Geir Arnesen
Prioritert art
svarthalespove
myr

Troms

Bentsjordelva kraftverk i Tromsø

ISSN: 1891-5450
ISBN: 9978-82-8262-053-6
Se detaljer
Geir Arnesen
Kjersti Nilsen
biologisk mangfold
småkraftverk
biologiske utredninger

Troms

Reguleringsplan Storslett bru, Nordreisa kommune - Fagrapport naturmangfold

ISSN: 1891-5450
ISBN: 978-82-8262-549-4
Se detaljer
Kristin Sommerseth Johansen
Nasjonalt laksevassdrag
reguleringsplan

-1

Basiskartlegging i utvalgte verneområder i Troms og Finnmark

ISSN: 1891-5450
ISBN: 978-82-8262-548-7
Se detaljer
Kristin Sommerseth Johansen
Geir Arnesen
Øyvind Haugland
Natur i Norge
Slettnes
Ånderdalen
naturtyper

Nordland

Kartlegging av kraftlinjetrasé i Drevjedalen

ISSN: 1891-5450
ISBN: 978-82-8262-547-0
Se detaljer
Geir Arnesen
Gunn-Anne Sommersel
Kraftlinje
naturmangfold
kalkrik
fjellflora
barmarkskjøring

Nordland

Kartlegging av kraftlinjetrasé Leirosen - Meisfjord (Leirfjord kommune)

ISSN: 1891-5450
ISBN: 978-82-8262-546-3
Se detaljer
Geir Arnesen
Gunn-Anne Sommersel

Finnmark

Kartlegging av habitatforhold for ørret i Ellenelva, Pasvik vannområde

ISSN: 1891-5450
ISBN: 978-82-8262-545-6
Se detaljer
Øyvind Haugland
Kristin Sommerseth Johansen
Pasvik
ørret
habitat
gyting

Nordland

Kartlegging av naturskog i Rago nasjonalpark

ISSN: 1891-5450
ISBN: 978-82-8262-543-2
Se detaljer
Gunnar Kristiansen
Geir Arnesen
Naturskog
furuskog
Sørfold kommune
vedboende sopp
rødlistede arter

Nordland

Sårbarhetsanalyse i Junkerdal nasjonalpark

ISSN: 1891-5450
ISBN: 978-82-8262-542-5
Se detaljer
Geir Arnesen
Marcela Velasco Gómez
Kristin Sommerseth Johansen
Våtmark
reindrift
naturtyper
palsmyr
barmarkskjøring

Troms

Eiendomsutvikling Storelva revidert mars 2017. Kartlegging av verdier for naturmangfold

ISSN: 1891-5450
ISBN: 978-82-8262-541-8
Se detaljer
Kristin Sommerseth Johansen
Naturmangfold

Nordland

Bredek, Inner-Bredek, Stormdalsgården og Granneset i Rana kommune, Nordland fylke. Oppdatering skjøtselsplan 2017

ISSN: 1891-5450
ISBN: 978-82-8262-540-1
Se detaljer
Gunn-Anne Sommersel
Kristin Sommerseth Johansen
Skjøtselsplan
kulturlandskap
biologisk mangfold
Rana
slåttemark
vegetasjon
Bredek
Inner-Bredek
Stormdalen
Granneset
Statskog
Helgeland museum

-1

Undersøkelser av vegetasjon langs dreneringsvei for vann fra Gruve 7 til Foxdalen

ISSN: 1891-5450
ISBN: 978-82-8262-535-7
Se detaljer
Geir Arnesen
Adrian Pop
Arktis
gruvedrift
forurensing
biologisk mangfold
planter

-1

Fremmede karplantearter i Longyearbyenområdet

ISSN: 1891-5450
ISBN: 978-82-8262-534-0
Se detaljer
Geir Arnesen
Kristin Sommerseth Johansen
Øyvind Haugland
Gunn-Anne Sommersel
Svalbard
markrødsvingel
ryllik
Longyeardalen
Bolterdalen

Troms

Faguttalelser vedrørende vilkårsrevisjon Kvænangen Kraftverk

ISSN: 1891-5450
ISBN: 978-82-8262-533-3
Se detaljer
Øyvind Haugland
Kristin Sommerseth Johansen
Geir Arnesen
vassdragsregulering
fisk
biologisk mangfold

Troms

Kraftutbygging i Smalakelva, Balsfjord kommune, biologiske utredninger

ISSN: 1891-5450
ISBN: 978-82-8262-532-6
Se detaljer
Geir Arnesen
Småkraft
Lavangsdalen
elvegjel
biologiske undersøkelser
sjøørret

Finnmark

Utredning av konsekvenser for naturmangfold ved detaljregulering av Austertana havn

ISSN: 1891-5450
ISBN: 978-82-8262-531-9
Se detaljer
Øyvind Haugland
Kristin Sommerseth Johansen
Geir Arnesen
biologiske utredning
konsekvensutredning
anadrom fisk
naturtypekartlegging

Nordland

Småkraftverk Øvre Russvikvatnet, Tysfjord kommune

ISSN: 1891-5450
ISBN: 978-82-8262-530-2
Se detaljer
Kristin Sommerseth Johansen
Øyvind Haugland
småkraftverk
biologisk mangfold
biologisk utredning

Finnmark

Ny bru over Julelva ved Leirpollskogen i Austertana, Tana kommune

ISSN: 1891-5450
ISBN: 978-82-8262-528-9
Se detaljer
Kristin Sommerseth Johansen
Øyvind Haugland
Geir Arnesen
anadrom fisk
konsekvensutredning

Troms

Ny E8 mellom Laukslett og Sørbotn i Ramfjord, Tromsø kommune

ISSN: 1891-5450
ISBN: 978-82-8262-526-5
Se detaljer
Geir Arnesen
Kristin Sommerseth Johansen
Øyvind Haugland
konsekvensutredning
kulturlandskap
infrastruktur

Nordland

Vasskruna kraftverk i Lødingen

ISSN: 1891-5450
ISBN: 978-82-8262-004-8
Se detaljer
Geir Arnesen
småkraftverk
biologisk mangfold
biologiske utredninger

Nordland

Åsen i Bodø kommune, Nordland fylke - Skjøtselsplan

ISSN: 1891-5450
ISBN: 978-82-8262-049-9
Se detaljer
Gunn-Anne Sommersel
kulturlandskap
biologisk mangfold
skjøtselsplan

Nordland

Sårbarhetsanalyse i Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark, øst for Blakkådalen

ISSN: 1891-5450
ISBN: 978-82-8262-509-8
Se detaljer
Geir Arnesen
Marcela Velasco Gómez
Kristin Sommerseth Johansen
Våtmark
reindrift
snaufjell
ATV
barmarkskjøring

Nordland

Kvalbukta i Hemnes kommune, Nordland fylke - Skjøtselsplan

ISSN: 1891-5450
ISBN: 978-82-8262-048-2
Se detaljer
Gunn-Anne Sommersel
skjøtselsplan
biologisk mangfold
kulturlandskap

Rogaland

Åsedalen Boligpark. Temarapport naturmiljø

ISSN: 1891-5450
ISBN: 978-82-8262-503-6
Se detaljer
download-icon
Last ned rapport
Åsedalen_naturmiljø
Knut Børge Strøm
biologisk mangfold
rødlistede arter
naturtypekartlegging
anadrom fisk

Sogn og Fjordane

Overføring av Langavatnet, Vik kommune – virkninger for miljø og naturressurser

ISSN: 1891-5450
ISBN: 978-82-8262-502-9
Se detaljer
Leif Appelgren
Ulla Ledje
kulturminne
friluftsliv
biologisk mangfold
landskap

Troms

Kartlegging av naturtyper i Lyngen kommune, Troms fylke.

ISSN: 1891-5450
ISBN: 978-82-8262-500-5
Se detaljer
Gunn-Anne Sommersel
Gunnar Kristiansen
Iulie Aslaksen
DN håndbok 13
hengepiggfrø
bakkesøte
furuplett
skorpepiggsopp

Rogaland

Evaluering av Lysefjordordningen i Regionalt Miljøprogram, Forsand kommune, Rogaland

ISSN: 1891-5450
ISBN: 978-82-8262-497-8
Se detaljer
Solbjørg Engen Torvik
skjøtselsplan
kulturlandskap

Nordland

Oksfjellelv i Hemnes kommune, Nordland fylke - Skjøtselsplan

ISSN: 1891-5450
ISBN: 978-82-8262-047-5
Se detaljer
Gunn-Anne Sommersel
skjøtselsplan
kulturlandskap
biologisk mangfold

Sogn og Fjordane

Alternative nettilknytninger av Dalsbotnfjellet vindkraftverk. Konsekvenser for landskap, kulturminner, friluftsliv, naturmangfold og landbruk

ISSN: 1891-5450
ISBN: 978-82-8262-495-4
Se detaljer
Toralf Tysse
Kraftledning

Rogaland

Ungfiskundersøkelser i øvre del av Ålgårdselva 2015. Sokndal kommune, Rogaland

ISSN: 1891-5450
ISBN: 978-82-8262-494-7
Se detaljer
Rune Søyland
fiskeundersøkelse
el-fiske
vassdragregulering
laks
sjøørret

-1

Kartlegging av jord med mulig forekomst av fremmede frø i Barentsburg

ISSN: 1891-5450
ISBN: 978-82-8262-493-0
Se detaljer
Geir Arnesen
Adrian Pop
svalbard
arktis
svarteliste
innførte arter

Aust-Agder

Rekartlegging av naturtyper i skog i Aust-Agder 2015

ISSN: 1891-5450
ISBN: 978-82-8262-492-3
Se detaljer
Leif Appelgren
naturtypekartlegging
biologisk mangfold

Rogaland

Ungfiskundersøkelser i Årdalsvassdraget høsten 2015

ISSN: 1891-5450
ISBN: 978-82-8262-489-3
Se detaljer
download-icon
Last ned rapport
ElfiskeRapport 2015
Ulla Ledje
el-fiske
fiskeundersøkelse

Rogaland

Skjøtselsplan for friluftsområdet på Langøy, Stavanger kommune, Rogaland

ISSN: 1891-5450
ISBN: 978-82-8262-488-6
Se detaljer
download-icon
Last ned rapport
Skjøtselsplan - Langøy
Solbjørg Engen Torvik
skjøtselsplan
friluftsområde
kulturminne
kystlynghei

Rogaland

Søndre Frøylandsvatnet landskapsverneområde med dyrelivsfredning - konsekvenser for naturmiljø

ISSN: 1891-5450
ISBN: 978-82-8262-486-2
Se detaljer
download-icon
Last ned rapport
Biomangfold-Sandtangen
Bjarne Oddane
rødlistede arter
andefugl
våtmark
verneområde
tursti

Troms

Djupelva kraftverk i Lenvik

ISSN: 1891-5450
ISBN: 978-82-8262-002-4
Se detaljer
Geir Arnesen
småkraftverk
biologisk mangfold
biologiske utredninger

Nordland

Rapliåsen gård i Hemnes kommune, Nordland fylke - Skjøtselsplan

ISSN: 1891-5450
ISBN: 978-82-8262-045-1
Se detaljer
Gunn-Anne Sommersel
skjøtselsplan

Troms

Vannuttak fra Storelva til settefiskanlegg i Dåfjord, Karlsøy kommune – biologiske utredninger

ISSN: 1891-5450
ISBN: 978-82-8262-480-0
Se detaljer
Kristin Sommerseth Johansen
Settefisk
vannuttak
biologisk mangfold

Finnmark

Utnyttelse av vannressurser i Nuvsvåg, Loppa kommune – biologiske utredninger

ISSN: 1891-5450
ISBN: 978-82-8262-479-4
Se detaljer
download-icon
Last ned rapport
Rapport Nuvsvåg 481
Kristin Sommerseth Johansen
Settefisk
vannuttak
biologisk mangfold

Troms

Ballesvika – naturtyper og sårbarhet Basiskartlegging i Teistevika landskapsvernområde, Torsken kommune i Troms

ISSN: 1891-5450
ISBN: 978-82-8262-478-7
Se detaljer
Christina Wegener
naturtype
natur i Norge (NiN)
naturvern
forvaltning

Troms

Utvidelse av søppeldeponi i Skibotn, Storfjord kommune Konsekvenser for naturmangfold

ISSN: 1891-5450
ISBN: 978-82-8262-477-0
Se detaljer
Gunn-Anne Sommersel
Gunnar Kristiansen
avfallsdeponi
biologisk mangfold

Troms

Tromsø skistadion - Konsekvens for naturmangfold

ISSN: 1891-5450
ISBN: 978-82-8262-476-3
Se detaljer
Gunn-Anne Sommersel
biologisk mangfold

Troms

Kraftutbygging i Paraselva, Storfjord kommune - Biologiske utredninger

ISSN: 1891-5450
ISBN: 978-82-8262-474-9
Se detaljer
Kristin Sommerseth Johansen
småkraftverk
biologisk mangfold
biologiske utredninger

Nordland

Bredek, Inner-Bredek, Stormdalsgården og Granneset i Rana Kommune, Nordland fylke - Skjøtselsplan

Gunn-Anne Sommersel
skjøtselsplan

Troms

Rovvejohka kraftverk i Skibotndalen, Troms fylke

ISSN: 1891-5450
ISBN: 978-82-8262-472-5
Se detaljer
Kristin Sommerseth Johansen
Geir Arnesen
småkraft
biologisk mangfold
bekkekløft

Nordland

Holmstranda gård i Hemnes kommune, Nordland fylke - skjøtselsplan

ISSN: 1891-5450
ISBN: 78-82-8262-044-4
Se detaljer
Gunn-Anne Sommersel
skjøtselsplan

Finnmark

Motorcrossbane og gang/sykkelvei ved Forsølveien (Fuglenesdalen) i Hammerfest. KU for reindriftsnæringen

ISSN: 1891-5450
ISBN: 978-82-8262-464-0
Se detaljer
Geir Arnesen
reindrift
konsekvensutredning

Troms

Reguleringsplan Koppangen, Lyngen kommune. Konsekvensutredning naturmangfold

ISSN: 1891-5450
ISBN: 978-82-8262-455-8
Se detaljer
Christina Wegener
vegetasjonsanalyser
biologisk mangfold
konsekvensutredning

Nordland

Sårbarhetsanalyse og naturtypekartlegging i Rago nasjonalpark

ISSN: 1891-5450
ISBN: 978-82-8262-450-3
Se detaljer
Geir Arnesen
Marcela Velasco Gómez
nasjonalpark
rødlistede arter
dn håndbok 13

Troms

Kvernelva kraftverk i Målselv - Biologiske utredninger

ISSN: 1891-5450
ISBN: 978-82-8262-043-7
Se detaljer
Kjersti Nilsen
biologisk mangfold
småkraft

Finnmark

Hengegras i Alta-Kautokeinoelva. Status per 2013

ISSN: 1891-5450
ISBN: 978-82-8262-445-9
Se detaljer
Geir Arnesen
rødlistede arter
emerald network

Finnmark

Kveinhavre langs Vestre Jakobselv. Søk etter nye forekomster i 2013

ISSN: 1891-5450
ISBN: 978-82-8262-444-2
Se detaljer