img 0981

Tiltaksplan for Storåna

04.04.2017
Ecofact er godt i gang med tilstandskartlegging og tiltaksplan for Storåna i Sandnes
Ecofact har til enhver tid mange spennende prosjekter på blokka, så også i år. Et av disse står oss veldig nært, og renner mer eller mindre gjennom kontorlandskapet vårt. På oppdrag for Rogaland Fylkeskommune og Sandnes kommune er vi allerede godt i gang med å kartlegge inngrep som påvirker vannkvalitet og fysisk tilstand i Storånavassdraget. I kartleggingen prioriteres tilstand på habitat for anadrom fisk og elvemusling, i tillegg til rene kantsonekartlegginger. Basert på resultatet av dette arbeidet, samt omfattende flomsonekartlegginger, vil vi jobbe frem en helhetlig tiltaksplan for å bedre forholdene i tråd med nasjonale føringer og internasjonale retningslinjer. Tiltakene rettes både mot by- og tettbebyggelse, nye bolig- og veiutbygginger og landbruk. Forhåpentligvis vil dette arbeidet munne ut i tiltak som vil bedre de biologiske forholdene, og også opplevelsen av vassdraget for menneskene som bruker området til daglig. De bynære vassdragene har ofte store verdier, både fra et biologisk ståsted og også fra et samfunnsøkonomisk perspektiv. En sunn nærnatur gir god folkehelse!

Elvemusling foto: Maren Homnes Oddane